Skip to content

ÇAĞLAR BOYU ARAP İHANETLERİ…

Kasım 20, 2011

Din kardeşi(!) saydığımız, birçok millete yeğ tuttuğumuz arapların, türklere yapmış olduğu ihanetlerinin derlemesidir…

Ne zaman başladı?

Arap kelime anlamı olarak türk dilinde olumsuzluk sıfatlarından biridir. peki din kardeşlerimizi olumsuz anlamda yaftalamanın kökeni nedir?

ilk türk arap ilişkileri;
Tarihte ilk türk arap ilişkileri türklerin islamiyete geçmesinden ve hatta islamiyetin ortaya çıkmasından çok önce başlamıştır. islamiyet öncesi Türk-Arap ilişkisinin varlığını, Cahiliye Devri Arap şiirlerinde de görmek mümkündür. Bu şiirlerde Türklerin daha çok askerî yönleri ve kahramanlıkları anlatılmaktadır. yani, arap edebiyatı, türk mitolojisinden ve türk tarihinden önemli etkilenmeler yaşamış, türk mitolojisi islam inancına yol gösterici olmuştur.

ilk ihanet;
Araplar’ın türklere ilk ihaneti ticari ortak oldukları göktürkler’e ait bilgileri türklerin doğal düşmanları olan çinlilerle paylaşmalarıdır.
ipek yolu ticaretinde imtiyazlı bir konuma sahip olan araplar, yine göktürkler’e ikinci ihanetlerini sasani-göktürk savaşı‘nda sasani ordusunda yer almaları ile pekiştirmişlerdir.

İhanetin bedeli;
Göktürk’lere karşı girişilen bu ilk ihanetin cezası araplara Hazar türkleri tarafından ödetilmiş, halife ömer ve osman’a bağlı arap ordularını yenilgiye uğratan hazarlar, doğu anadolu üzerinden kuzey suriye’ye girmiş, halep ve musul’u yağmalamış, emeviler’den hatırı sayılır bir savaş tazminatı da alarak araplar’a türk kavminin gücünü ilk kez göstermişlerdir.

talas savaşı;
emeviler’in yıkılması üzerine normal seyrine ve hatta müttefiklik seviyesine dönen türk arap ilişkileri’nin adeta dönüm noktası olan bu savaş esnasında da arap ihanetleri devam etmiştir.
siyasi nüfuzunu abbasiler’e kaptıran ve türkler’e sürekli husumet besleyen arap ordusundaki emevi kalıntıları ve emevi komutanları bu savaşta hem kendi halklarına hem de müttefik olarak savaşa girdikleri türkler’e ihanet etmişler, terkettikleri mevziler dolayısıyla arap-türk müttefikliğine 5000 kayba malolmuşlardır.

abbasi dönemi ile birlikte türkler’in islamiyet’in hamisi konumuna gelmesinden sonra ve selçuklu döneminde, türkler’in bu imtiyazı bazı arapların gücüne gitmiş, türkler’in islamiyete katkıları hiç şüphesiz ki en çok araplar’ı endişelendirmiştir.
bu vesileyle türkler’i sürekli elemine etme derdine düşmüşler, buldukları her fırsatta türkler’i arkadan vurmuşlardır.
selçuklu döneminde bu ihanetlerin en önemli olanı hasan sabbah’ın ve fedailerinin yaptığı ihanetlerdir.

haçlı seferleri ve fatımiler;
türkler’in ve islamiyet’in bizans’ı tehdit edişi ve anadolu’da ilerlemesi üzerine başlayan haçlı seferleri de tarihte en bariz ve en hain arap ihanetlerine sahne olmuştur.
haçlılara karşı islam dünyasını her ne pahasına olursa olsun savunan türkler’e karşı, haçlı ordularına savaşmadan teslim olan ve onlara iaşe ve lojistik destek sağlayan arap kentleri ve aşiretlerini din kardeşimiz olarak görmek nasıl mümkün olabilir?

haçlı belgelerinde arap-fatimi ihaneti;
birinci haçlı seferleri esnasındaki bu ihanet haçlı belgelerinde de yer edinmiştir.

alıntı
bir müddet önce, Adsız’ın Mısır’a girip Kahire’yi kuşatmış olduğunu göz önüne getirince, korkuya kapıldılar ve Frenklere(Haçlılara) elçiler göndererek onları Suriye’ye saldırıp orasını zaptetmeye ve kendileri ile Müslümanların arasına girmeye çağırdılar.
Üçüncü haçlı ordusunun kuruluşunda önayak olmakla tanınan onikinci yüzyıl Haçlı tarihçilerinden Sur Piskoposu (Guillaume de Tyr)nin “Historia de Rebus gestis in partibus transmarinis” adındaki Latince tarihinin onüçüncü yüzyıl Fransızca çevirisinin 1879 Paris baskısının birinci cildinin 153. sayfasında da Mısır Halifesinin bu utanılacak ihaneti şöyle anlatır: “(Halife) bizim başkanlarımızın Antakya’yı kuşatmış olmasından da çok seviniyordu. Kendileri ile bu hususta görüşmek üzere dostluk elçileri gönderdi. Bunlar büyük hediyeler getirip, kabulünü rica ettiler. Halifenin kendilerine geniş nispette asker, hayvan ve erzak yardımlarında bulunmaya hazır olduğunu söylediler ve kuşatmayı sürdürmelerini çok rica ettiler.”
işte bu surette Araplar’ın Türkler’e karşı besledikleri milli ve ırki kin ve garez, nihayet islamiyet’i yok etmek için ortaya atılmış olan Haçlıların en büyük başarılarını temin ederek Antakya Haçlı Prensliği ile Kudüs Krallığı‘nın ve sonuç olarak Suriye ile Filistin’deki Latin hakimiyetinin kuruluşunda başlıca amil oldular.
Fatimilerin bu kini, Şiiliğin Sünniliğe karşı beslediği bir mezhep düşmanlığı değil, “Arapların Türklüğe karşı güttüğü ırki bir garezdir.”

Bu gerçek eski batı yazarlarının bile gözlerinden kaçmamıştır.
Mesela 18. yüzyıl Fransız tarihçilerinden profesör Mailly, “L’esprit de Croisades” adlı eserinin 1780 Paris baskısının 4. cildinin 116.sayfasında 9. Fatimi Halifesi (Elmüstali Billah Ebu-l Kasım Ahmed)in Türklere karşı Haçlılarla birleşmeye neden gerek görmüş olduğunu Miladi 1097 olaylarından söz ederken işte söyle anlatır:
“Fatimiler kendi hakimiyet sahalarında ve özellikle Suriye’de Türklerin ne kadar ilerlemiş olduklarını görerek nihayet bu akını durdurmaya karar verdiler. Musta’li o tarihten bir yıl önce Afdal’in(ermeni dönmesi fatimi veziri) komutasında büyük kuvvetler gönderip Haçlılar Türklerle savaştığı sırada onların da Türk fütuhatçılarına saldırmalarını emretti.”
Bu sönmez kin Şii ve Fatimi Araplara münhasır değildir.
Çünkü Fatimi hanedanının Şiiliğine karşı Mısır halkının büyük bir çoğunluğu Sünnidir. Antakya bir ihanet yüzünden düşüp Haçlıların eline geçtikten sonra, Haçlı ordusu 1099 tarihinde Kudüs’e doğru ilerlediği sırada Suriye’deki Sünni Arap Emaretleri’nin hepsi onlarla birleşmiş ve hatta Haçlı ordusu’nun her türlü malzeme, nakliye ve iaşe ihtiyaçlarını bile muntazaman temin etmişlerdir.
işte bundan dolayı Haçlılar için tek düşman arazisi Türk ülkesinden ibaret olduğu halde, sünni ve şii Arap memleketleri onların kendi vatanları gibidir.
alıntı

ihanetler bitmiyor
evet, ihanetler bir türlü bitmiyor…birinci haçlı seferleri’nden sonra gerçekleşen ikinci haçlı seferleri esnasında, Müslüman Türkler kadar Ortodoks Bizans’lılara da düşmanlığı ile meşhur Sicilya kralı ikinci Roger’in Akdeniz’e hakim olan Norman donanması’ndaki askerin yarısı Müslüman-Araplardan müteşekkildi. bu norman donanması özellikle akdeniz kıyılarındaki(anadolu) türk köylerine sürekli yağma harekatları yapması ile meşhurdur.

yine bu haçlı donanmasındaki müslüman arap mevcudiyeti ünlü denizcimiz çaka bey‘in de dikkatinden kaçmamıştı. bir harekat esnasında esir edilen haçlı donanmasına ait bir gemideki tutsakların birçoğunun arap olduğu malumatını alan çaka bey bu ihanete çok hiddetlenmiş, tüm arap esirleri öldürtmüş, norman askerlerini ise fidye karşılığında serbest bırakmıştır.
Müslüman-Arap kavmi, Hıristiyan’dan fazla kin beslediği Müslüman-Türk ırkına karşı o üzücü tarihi düşmanlığını her gittiği yerde yaymış ve özellikle ilk islam fetihlerinden başlayarak Araplaşmış olan Sami milletlere milli diliyle beraber milli kinini de aşılamıştır.

osmanlı dönemi;
türkler’in efendi’liğini bir türlü kabullenemeyen ve buldukları her fırsatta milli kinlerini açığa çıkaran araplar, islam’ın kutsal toprakları’nın ve halifeliğin yeni sahibi olan osmanlı’ya ihanet etmekte de gecikmemiş, yüzünü avrupa’ya dönmüş olan ve fetihler yapan osmanlı suriye ve mısır’da başgösteren arap isyanları neticesinde avrupa’da giriştiği bu fetih harekatını uzun yıllar askıya almıştır.

mostagonem savaşı; osmanlı dönemindeki arap ihaneti’nin en önemli vesikalarından biridir.
kuzeybatı afrika hakimiyeti için osmanlı ve ispanya arasında cereyan eden bu savaşta yerli halk ve fas sultanı ispanya krallığı’nı desteklemişler, lakin osmanlı zaferi sonrası istemeyerek de olsa osmanlı himayesine girmeyi kabullenmişlerdir.

osmanlı dönemi arap isyanları 17. ve 18. yüzyıllarda da devam etmiş, 17. yüzyılda kürtlerle birlik olan arap aşiretleri kilis ve antep kentlerini yağmalamışlardır.
özellikle 18. yüzyıl sonlarında arabistan’da ortaya çıkan vahabilik ie birlikte araplar’ın türk düşmanlığı bir kat daha artmış ve 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı ile birlikte doruk noktasına çıkmıştı.
18. yüzyılda Arabistan’da ortaya çıkan Vahhabilik imparatorluğu tehdit etmeye başlayınca devlet olayın üstüne gitti. Vehhabiler’in lideri Abdulaziz, Ekim 1803’de Diriyye’de suikastla ortadan kaldırıldı.
Ancak isyan bitirilemedi.
Vahhabiler, 1806 yılı Ocak ayında ise Mekke’yi ele geçirdiler. Durum kötüye gidince devlet Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘yı isyanı bitirmekle görevlendirdi. Kavalalı ibrahim Paşa çok şiddetli savaşlar sonrası Eylül 1818’de Vehhabiler’in merkezi Diriyye’yi girerek isyanın lideri Suud oğlu Abdullah’ı(bugünkü suudların atası) ele geçirdi. istanbul’a gönderilen Suud oğlu Abdullah, Aralık 1819`da saray meydanında idam edildi.

osmanlı artık hasta adam;
vahhabilik ile doruk noktasına çıkan arap ihanetleri osmanlı’nın en zayıf dönemlerinde de sürekli devam etmiş, napolyon muharebeleri, osmanlı-rus savaşı gibi osmanlı’nın meşgul olduğu meseleler esnasında araplar sürekli yağma ve isyan hareketlerine girişmişlerdir.
ne vardır ki osmanlı artık eski kudretinde değildir.
emperyalist ülkelerin iştahını kabartan ve arap nüfusun çoğunlukta olduğu petrol bölgelerinde ingiliz ajanları arap halkı’nın aklını çelmekte gecikmez.
ufukta görünen büyük savaşta bölgede osmanlı’yı arkadan vuracak yegane müttefik hazırdır ingilizler için. araplar

nitekim büyük hakan ikinci abdülhamid han aslında bu tehlikeyi, araplar’ın osmanlı’ya ihanet edeceğini çok önceden öngörmüş, emir hüseyin’i istanbul’a getirterek göz hapsinde tutmuştu.

lakin yılmaz bir türk düşmanı olan bu meczup emir bir seferinde yabancı bir gazeteci ile hasbihalinde;
“Allah bana ömür verirse, türklerin akıl ve hayal edemeyecekleri şeyler hazırlayacağım…” demekten yine de çekinmemiştir.

alıntı
Emir Hüseyin, ingiliz yetkilileriyle yaptığı ilk temaslarda, kendilerinden gerekli yardımı gördüğü takdirde Hicazlıları Türkler’e karşı bir ayaklanmaya yöneltebileceğini belirtti.
ingilizler, Osmanlı Devletinin ittifak devletleri safında savaşa katılmasından sonra, bu desteği verebileceklerini belli ettiler.
Bunun üzerine Emir Hüseyin bir yandan Arap ileri gelenleri arasında konu ile ilgili zemin yoklamalarına başladı, diğer yandan da ingilizlerle pazarlığa girişti.
ingiltere Emir Hüseyin ile bu pazarlığı Mısır yüksek komiseri Sir mc. Mahon aracılığı ile yürüttü. “Hüseyin – Mcmahon mektuplaşması” olarak bilinen bu temaslar 1915’ten 1916 yılının şubat ayına kadar sürdü.
Bu görüşmelerde ingilizler Emir Hüseyin’e, Arapları Osmanlı imparatorluğuna karşı bir savaşa yönelttiği takdirde, sonradan kurulacak bir Arap Devleti’nin başına getirileceği konusunda söz veriyorlardı.
Ama bu “Arap Devleti”nin sınırları pek açık bir şekilde tanımlanmıyordu.
alıntı

lawrence’in örgütlediği araplar, ortadoğu’da osmanlı ordularını bertaraf etmekte ingilizler’in en önemli yardımcılarıydı.
kanal seferi‘nde, filistin’de, medine müdafaası‘nda ve en nihayetinde megiddo savaşı‘nda araplar kendilerine yüklenen bu zorlu ihanet görevini başarı ile ifa etmişlerdir.

şam’a girip ilk işi selahaddin eyyubi’nin mezarını küstahça ziyaret etmek olan general allenby’i araplar isminden ötürü peygamber zannediyor, kendilerine kurtarıcı olarak gördükleri bu işgalciyi “el-nebi” olarak tanımlayıp bir de dinden çıkıyorlardı…

 

alıntı
araplar saldırdıkları hiç bir ordudan esir almadılar.
aralarında bazı alman ve avusturyalıların da bulunduğu koca türk tugay’ı 27 eylül günü tafas yakınlarında tek bir kişi kalmadan araplar tarafından katledildi.
araplar ertesi günde benzer katliamlar yaptılar ve bu iki savaşta bir kaç yüz kişilik kayba karşılık yaklaşık 5000 türk’ü kestiler.
alıntı

ayrıca;
(bkz: yaser arafat/@protest sanayici)

çanakkale savaşları’nda arap ihaneti;
çanakkale’de bizlerle birlikte omuz omuza çarpıştığı iddia edilen, daha doğrusu şirin gösterilmeye çalışılan arapların yaptıklarına bir de şu açıdan bakalım;

alıntı
Bütün subaylar ve erler, çok kere aç, susuz, uykusuz savaşıyordu. Teğmen Cevat Abbas, bir gün Şamlı Lütfi adındaki kurmay binbaşının, yeni gelen iki teğmenle pek samimi olduklarını gördü. Aralarında Arapça konuşuyorlardı.
“Herhalde hemşerileridir, onu ziyarete gelmişlerdir” diye düşündü.
Fakat, Binbaşı Lütfi, az sonra bu iki teğmenin tayin emirlerini vererek görev yerlerinin belirlenmesini Cevat Abbas’tan istedi. Genç teğmenin içine kurt düşmüştü. Tamamen önsezi ile o iki teğmeni muharip kuvvetlere değil, geri hizmete vererek araba kollarına memur etti. Ama bu görev yerini Binbaşı Lütfi’nin onaylaması gerekiyordu.
Elindeki yazı ile onun yanına giden Cevat Abbas şiddetli ve öfkeli bir itirazla karşılaştı. Şamlı Lütfi, yeni gelen teğmenlerin muharip hatlara gönderilmesini istiyordu. Üstlerini de ikna ederek bu isteğini yerine getirdi.

Cevat Abbas, hâlâ bu işte hemşerilik gayretinin rol oynadığını düşünüyordu.
Fakat öyle olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. O iki Arap teğmen, yanlarına birer çavuş da alarak, bir gece, kahramanca dövüşen birliklerimizin siperlerini terk edip düşman tarafına geçme alçaklığını gösterdiler. Bu hainlerin düşmana verdikleri bilgiler yüzünden Anafartalar cephesindeki çarpışmalar şiddetlendi ve binlerce Türk çocuğu şehit oldu.
Şamlı Lütfi’ye gelince: Harekât şube müdürü iken, ilk nöbetleri sırasında gösterdikleri kayıtsızlık sebebiyle, Tümen Kumandanı Mustafa Kemal, Binbaşı Şamlı Lütfi ve onun gibi Arap asıllı Binbaşı Mustafa’nın ellerine derhal ilmühaberlerini verip ordu emrine gönderdi. Bu ikisinin kayıtsızlığı cehaletlerinden ileri gelmiyordu, soylarının dürtüsüyle hareket ederek Türk’ün başarısına hizmet etmekten kaçınıyorlardı. Mustafa Kemal, bunun hemen farkına varmıştı.
Aradan zaman geçti. Cevat Abbas, Şamlı Lütfi’nin Suriye’deki 4. Ordu emrine verildiğini duydu. Bu ordunun kumandanı, aynı zamanda geniş yetkilere sahip Suriye valisi olan Cemal Paşa idi.
Şamli Lütfi, Türk ordusunun gerilerinde Arap isyanı hazırlayan kimselerle birlikte yakalandı ve idam edildi. ihanet cezasını bulmuştu.
alıntı

yine üstat turgut özakman‘ın diriliş adlı eserinden;

alıntı
57. Alay 180 yükseltili tepeyi, 27. Alay da Kırmızı Sırtın büyük bölümünü geri aldı.
Ama sol kanattan haber gelmiyordu. Buraya yollanan 77. Arap Alayının, 27. Alayın soldaki taburuyla birlikte düşmanı denize doğru sıkıştırıyor olması gerekmekteydi. Anzakların denize süpürülmesini bu baskı sağlayacaktı. M. Kemal cepheyi siper siper denetleyip askerinin ateş altındaki durumunu inceleyerek, gün doğarken Kocedere’ye gelecek, çok üzücü, çok şaşırtıcı bir olayla karşılaşacaktı. Çanakkale’de bir daha yaşanmayacak bir olayla…

Gün ağarıyordu. Telefon bağlanmadan, 77. Alayın 1. Tabur Komutanı Binbaşı Hacı Mehmet Emin Bey geldi. Gözleri ağlamış gibi kıpkırmızıydı.
-“Efendim” dedi, “Utanç içindeyim. Ne yazık ki, alayımız çil yavrusu gibi dağılarak savaş alanından kaçmıştır…”
– “Ne diyorsunuz?”
-“Alay komutanını bulamadım. Sizin buraya geldiğinizi duyunca bilgi sunmak için koşup geldim.”

Mustafa Kemal bu dürüst askeri Trablus’ta sömürgeci italyanlarla savaştıkları günlerden tanıyordu. Yanında kol komutanlığı yapmıştı. Gece sol yandan neden bilgi gelmediği, Anzakların niçin denize sürülemediği anlaşıldı. Savaş alanından kaçmak, bağışlanabilir suç değildi. Hacı Mehmet Emin Bey’e, “Alayı Kocadere’nin batısında toplayınız” dedi, “Yine kaçan olursa vurunuz!”

Arap askerlerinin bazı halleri, tavırları, alışkanlıkları, tümende bulunan Türk askerlerini şaşırta gelmişti. Ama en çok da bu adamların çoğunun silah arkadaşlarını ateş altında bırakıp kaçmalarına şaştılar. Bambaşka bir milletin ve çok farklı bir toprağın çocukları olduklarını yaşaya yaşaya her gün biraz daha iyi ve derinden anlamaktaydılar.
alıntı

(bkz: çanakkale savaşı ndan firar eden 60 bin asker)

evet, ihanetler belki cezasını buluyordu ama araplar’ın hainliği sebebiyle dökülen türk evladı kanı son bulmuyordu…

filistin’li bakanın şu videosu yıllar sonra gelen bir itiraf niteliğinde olup, arap ihaneti’nin en önemli delillerinden biridir.
http://www.youtube.com/wa…p;feature=player_embedded +

#!

arap’ta ihanet bitmez;
araplar’ın türk din kardeşlerine ihanetleri sadece bunlarla sınırlı değil tabi.
malum bu millet türkler’e ihanet ettiği kadar kendi milletine’de ihanet etmiş, dinini yok saymış, islam peygamberi hz muhammed’in mezarını yıkma kararı dahi alacak kadar alçalmışlardır.

(bkz: atatürk ün hz muhammed in mezarını kurtarması/#7542682)

yine araplar’dan yana yazılan tarih kabul etmez belki ama nasır’ın, kıbrıs’ta türk katliamı yapan yunan eoka’cılarına yaptığı yardımlar henry kissinger tarafından “diplomasi” adlı eserinde dile getirilmiş, modern zamanlara ait bir ihanet belgesi olarak hafızalarımızda yerini almıştır.

şüphesiz ki hiç kimse araplar’ın “topyekün kanı bozuk ve hain bir millet olduğunu” iddia edemez.
ama örnekler o kadar çok, tarihi gerçekler o kadar belgeli ki, arap milleti’ne sırf “din kardeşi” olduğumuzdan ötürü sevgi beslemek şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak için yeterli bir neden.

tüm araplar ihanet etmedi.
tabi ya, zaten tüm kürtler de pkk’lı değil…

Reklamlar
63 Yorum
 1. Mehmet permalink

  Avrupada kaliyorum benim gördügüm araplar calismayan, kin besleyen, her bir boku yapan, sonrada bes vakit namazini kilipta allahin her seyi affedecegini düsünen insanlar. Ulan 15 Danimarkada kaliyorum, bir tane düzgün arap ailesi gördüysem serefsizim. Zaten o yüzden de Basbakan Erdogandan nefret ederim, cünkü araplari güldürmek icin her seyi yapiyor. AKP Amerikanin köpekleri partisi

  • Zafer Musal permalink

   Kesinlikle sözlerinize katılıyorum haklısınız

  • hasan subası permalink

   cok haklısın kardeşim tayyıpte arapları şirin göstererek oy toplama derdınde.

  • Nxbdbdb permalink

   Bende araplara bayilmiyorum ama bence bu hristiyanların muslumanlari ayirmak icin yaptigi bir şey birbirimize bizleri dusurmeye çalışıyolar

  • Türk permalink

   Kesinlikle doğru. Arabın kanında var ihanet, bencillik ve rahatına düşkünlük.. Tarih boyunca Türk ulusuna yaptıkları ihanetleri okudukça nasıl kansız , şerefsiz , haysiyetsiz , onursuz olduklarını görebiliyorum. Ayrıca günümüzde de bir otel çalışanı olarak turistler üzerinde yaptığım gözlemlerde arapların %95 inin insan sıfatı bile taşımadığını gördüm. yemek yeme şekillerinden , eğlenmelerine kadar… Her hareketlerinde bencilliği görmek mümkün. Restoranda bir tek onların masası berbat durumda. ben iki kişinin 15 kişillik masayı yiyeceklerle donattığını gördüğümde heralde aileleri gelcek diye düşünürken o iki kişi masanın altından girip üstünden çıktılar hertaraf ekmek parçaları yemek parçaları… aldıkları yemek 20 kişiyi rahat doyururdu fakat israf etmek hoşlarına gidiyor galiba. bir tabaktaki yemeği bile bitirmediler tek yaptıkları yemeklerle oynamaktı. hepsini birbirine kattılar lanet olsun inanamadım nasıl olur dedim yaa bu gerçek mi kamera şakası mı.. dağdaki ayıyı o restorana getirsen ayı ehlileşir ama bunlar hayvan kadar da değiller.. ayrı bir tür ama insan türü olmadığı kesin.. Hepsi aynı değil elbet iyileri de var ama çok çok çok nadir. yazdığım % 95 sallamasyon değildir kesinlikle. içlerinde en fazla %5 i adam sıfatı taşıyor. Lanet olsun araplara. Tanrı olsaydım hepsini helak ederdim. din göndermeyle falan düzelmez bunlar. ne yaparsan yap en iyi arap ölü araptır..

 2. Hakan permalink

  Araplar her zaman ihanet içerisinde olmuştur.Biz İslamı seven Türkleriz ama Arabı sevmek zorunda değiliz.Osmanlı döneminde yaptıkları hayinliğin bedelini İsrail ödetiyor zaten.Unutulmaması gerek şey arabların her zaman ihanet içinde olduklarıdır.Ama iyi arablarda yok değildir.

 3. Ne diyeyim bilemedim ırk ırk deilki domuz soyu ırkçı domuzlar insan müsfetteleri diyecek hiç bir şeyim yok Allah diyorum Allah diyorum Allah diyorum daha ne ileri ne geri nokta suçu günahı olmayanlara bize ırkçılık yapmayanlara yüreğinde kalbinde Allah Muhammet aşkı olan yüreğinde insanlık olanların Allah yar ve yardımcısı olsun âmin Allah o kadın ve kızların yardımcıları olsun Allah onlara yardım etsin inşallah âmin cümlesine cümlemize âmin âmin âmin elimden onlar için dua etmekden başka bir şey gelmez yaptıklarından utansınlar diycem yapan yapmış yapacağını vakti zamanında giden gitmiş hesabını Allah’a versinler müslümanız müslümanlar ve bize hep arkadan saldırmış bir ırk ve size dua ediyorum Allah kadınlarınıza kızlarınıza merhamet etsin inşallah onların suçu yok çoluğa çocuğa acısın merhamet etsin Rabbim inşallah ..

  • yasin permalink

   Sözlrrinin yarısından azını okudum ama bence hz.muhammed(sav) de arap lardan olduğu için “domuz soyu” demen aşırıya kaçmıyormu???

   • Nxbdbdb permalink

    Bencede domuz soyu dememeli bende ege bolgesindeyim icip icip her boku yiyip müslumanim diyolar yabancilarda bizi boyle biliyo benim arap bi arkadaşım var tam arap degil ama araplik var turk gibi yani ama cok iyi niyetliler ve her arap diyip hepsini kapsamayın

 4. ARAP VE ABBASİ TORUNU permalink

  hakana yazıyorum ıhanet degıl siz turkleri ordan kovmadır. israilde bizim amca cocuklarıdır biz ismailin onlar ishakın torunlarıdıri. bizim aramızda olan bizi ilgılendırır sizi degil siz gidin rus cocukları turklerı rusların altında kurtarın 🙂

  • KARA MURAT permalink

   Türkçe kouşmayı bile hak etmiyorsun, arap devşirmesi.

   • Faşist Milliyetçi permalink

    Türkçe konuşmayı değil yaşamayı bile haketmiyor arap sempatizyeni israil analarını bacılarını skerkende böyle konuşacaklarmı ağlayacaklarmı görecez

  • beste permalink

   Hz. Nuh’un Semavi kutsal kitaplara göre 3 tane oğlu vardır, bunlar: Sam, Ham (Kenan), Yafes.
   Tekvin’e göre üç temel soy Nuh’un bu üç oğlundan meydana geldi.

   * Yafes, Yafesi soyu kabiesi
   * Ham, Hami soyu kabilesi
   * Sam, Sami soyu kabilesi toplumların ataları oldu.

   Nuh’un ilk torunları
   Yafes’in oğulları: Turk, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech ve Tiras. (Türk kavimler)
   * Ham’ın oğulları: Cush, Mizraim, Put, Caanian ve Aamelikan (Yahudi kavimler)
   * Sam’in oğulları: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud ve Aram, (Arap kavimler)

   Yafes’in oğullarının dağıldığı coğrafyanın tümünde Türk boyları göze çarpmaktadır.
   – “ve gemiden çıkan Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafes idiler. ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu… _Kenan’ın atası Ham, (bir gün) babasının çıplaklığını gördü, kardeşlerine söyledi… (utanan) Sam ile Yafes babalarının çıplaklığını örttüler…”

   – “ve Nuh dedi: ‘Kenan lanetli olsun!.. kardeşlerine kullar kulu olacaktır! Sam’ın Allah’ı Rab, mübarek olsun, ve Kenan ona kul olsun! Allah, Yafes’e genişlik versin!.. Sam’ın çadırlarında otursun!.. ve Kenan ona kul olsun!..’”

   Hz. Nuh’un bu söylediklerini hem Tevrat’ta hem de Kuran’ı Kerim’de belirtildiği gibi Sam’ın oğulları yani Araplar zamanı geldiğinde Yafes’ in oğulları yani Türklere sığınmışlardır.

   • Bilge Kağan'ın Soyu permalink

    Böyle Emperyalist tezler artık tutmuyor. Türkler ne Samiler ne de Arilerle bağlantılı değildir. Ayrı bir ulustur. İbrahimi dinleri emperyalist emellerine alet eden Arap, Yahudi ve Batı Avrupalıların uydurmalarına Türkleri alet etmeyin. Tarihimiz ve kökümüz hepsinden eskidir. Dinimiz ve Peygamberimiz uludur, lakin Arapların Türk düşmanlığı da tarihi bir gerçektir. Türklerin Araplarla ilk temaslarındaki zulümler ve nasıl müslüman olduğumuzu araştırın. Bu zamana kadar nasıl bir hazımsızlıkla her fırsatta ihanetlere uğradığımız anlaşılır. Kuşkusuz günümüzdeki Araplara düşmanlık beslememeliyiz ama gözümüzü açık tutmalıyız. Çünkü Ermeni ve Yunanlar gibi düşmanlıkla yetiştiriliyorlar bize karşı. Hazar devletinde ise resmi dinin musevilik seçilmesi bizi köken olarak Yahudilerle ortak yapmaz. Burkancılığı seçen Uygurları Çinli yapmayacağı gibi. Kaldı ki Hazar devletinde büyük oranda halk şamanistti. Hanedanın mensupları için geçerliydi bu din. Böyle emperyalist kafalara bilerek ya da bilmeyerek ortak olmak Türk uygarlığı ve mirasına ihanettir. Türkler genetik, dil ve uygarlık olarak ayrı bir ulustur. Ayrıca bu 3 dini emperyalist amaçlarla lekeleyenlerin yeri cehennemin en dibidir.

  • ergin c. salih permalink

   siz araplar hainsiniz birbirinize bile ihanetleri saymakla bitmez ..hz.hasan ve hüseyin siz öldürdünüz…osmanlı savaşta araba necip kavim derken ihanet ettiniz ingilizlerle işbirliği yaparak kısaca ARAPLAR HAİN BİR MİLLET HALİNİZ ORTADA GELEN VURUYOR GİDEN VURUYOR.PİSLİK İÇİNDRSİNİZ

  • Hakan permalink

   Hülagu gerek size

  • adiyamanli permalink

   Zaten ruslarda bizim çocuklarımız kavimler göçü vs vs avrupaya kadar uzanır büyük Türk milletinin kökü ..

 5. osman permalink

  ARAP VE ABBASİ TORUNU na yazıyorum demi yüzyıllar boyunca türkler sizi korudu kolladı ancak osmanlı imparatorluğu çökmeye başlınca isyanlar yaptınız. sonra size yapmadığını bırakmayan israli savunuyosun israil hz. ishakın torunlarıysa biz ve herkes hz. ademin torunlarıyız bide türkleri kovmadır demişsin osmanlı size naptıda kovma adı altında isyanlara kalkıştılar

  • dibine kadar ölene kadar türk peygamber efendimizin türkler üzerinde duası var askerlerimiz ve bizler için sonsuza dek TÜRKİYEM ALLAHU EKBERR

 6. efe permalink

  nerde ne kadar a p varsa ….. bu yeter size

 7. elif isra permalink

  Araplar ne yapmışsa yapsın Arap soyunun tümüne böyle yakıştırmalar yapmak çok çirkin Peygamber Efendimizin (sav) soyundan bahsediyoruz arkadaşlar.O’da bir Araptı böyle kötü kelimeler biz Müslümanlara hiç yakışmıyor.Hem siz merak etmeyin Allah her şeyin bedelini verendir!

  • sen ne tip bir orospu çocuğu arap dölüsün aq kaşarı gelip buraya yukarıdaki yazıları okuyup salak salak konuşma sülalesini siktiğimin helezon kafalısı

   • mehmet Yılmaz permalink

    küfürlü mesajından dolayı Türk olduğumdan utandım. Küfür edip kötü söz söyleyen, söyleyecek fikri olmayanların, gümbürtüye koşanların yaptığıdır.

  • Ömür Saflı permalink

   Araplar o kadar aşağılık bir millet olmasaydı Peygamberimiz onlara gönderilmezdi.

   • Mehmet Büyükgezici permalink

    Tüm Peygamberler Arap coğrafyasına inmiştir , Nedenimi gözleriyle görmeseler yüce yardana inanmazlardı.

   • Azer permalink

    Tüm kavimlere Yüce Allah peygamber göndermiştir. Unutmayasın

  • Pöh permalink

   Bir hadiste derki ” Ben arabım ama arap benden değildir.”

   • Nxbdbdb permalink

    Nezaman oyle dedi dedemde oyle diyo

 8. elif hanım boyle saçma bır dusunce olamaz ?
  o zaman kotuluk yapanlarda ıyı ınsanlar peygamber soyundan gelıyorlarya hanı

 9. Türker permalink

  bütün arapların soyu kurusunda dünya bu mikroplardan kurtulsun. İNŞALLAH

  • keşke inşallah da yazmasaydın cümlenin sonunda böyle de allahın adını boş yere anmamış olursun

  • Merve permalink

   amiiiinnnn… aminnnn….. Asla güvenmeyeceğim insanlardır araplar.. Bir Türk’e güvenip arkamı dönüp gidebilirim. Ama arap için aynı şeyi söyleyemem, gözüm hep arkada kalır hep güvensizlik olur. Çünkü arkamı döndüğüm an sırtımdan vurulacağımı biliyorum… Bu nettir!!!

 10. polat permalink

  İnsaffff….bu yazıyı yazan insan evladı insaf…tamamen arap düşmanlığıni koruklemek için yazılmış serefsizce bir makale. Bu oyuna gelmeyin aramiza nifak sokmaya çalışanların eline fırsat vermeyin bizimde yanlışlarimiz oldu bunlara da bakın

 11. mehmet permalink

  SİZİ GİDİ MÜSLÜMAN TÜRK ARAP DÜŞMANLARI SİZİ

 12. adem bayat permalink

  Peygamberimiz bile “ben arabim, arab benden degil” demistir.

  • Resulullah, İmam İbrahim aleyhi selamın sulalesindendir..her şeyden önce, haniyf; Milleti İbrahimdir.. ancak, İsmael resulun annesi Hacar anamız nedeniyle mısır kıptiliğiyle etnik etkileşimlidir..İsmael aleyhi selamında, Curhum araplarından evlenmesiyle; mustağreb=arablaşmıştır.
   lakin, arablar, hala kharablar…çünkü, haniyf olanların tağbi olması gereken Milleti İbrahime değil de; saudi kharabistan melikliğine tabi..

  • hz. peygamberimiz öyle bir şey söylememiştir .. bu bir iftiradır
   peygamberimizin adına konuşacağına dinini öğren gel ..
   he öğrenmek istemiyor olabilirsin ama o halde dinden peygamberden bahsetme .. çünkü az bir bilgin olsa yalan bir hadisi kullanmazsın ..

 13. TÜRK permalink

  Ben Arabım Ama Araplar Benden Degil..(HZ.MUHAMMET.SAV)

 14. Hakan permalink

  Zaten peygamberler ya araplara ya ibranilere geliyor, yeryüzündeki en aşağılık en pislik, yanlış yolun zirvesinde olan domuzlar oldukları için

  • insan dinde cahil olabilir ama cahil olup felsefe yapmasına cahilliğin zirvesi derim ..
   türk milletine peygamber gönderilmemiş mi ?
   allahım bana akıl verdiğin için sana şükürler olsun

 15. murat permalink

  arapların canı cehenneme

 16. murat permalink

  amerika ve ingilterenin köpeği oldu yavşaklar

  • mehmet Yılmaz permalink

   Amerika, İngiltere diyene bak sen. Bu tartışma hiç bir yere varmaz, hiç bir şeyi de ispat etmez. Evet Arap liderler abd ve İngiltere ‘nin kontrolünde olduğu bir gerçek ama biraz da kendimize bakmamız gerekmez mi? Sokaklarımız bakın her yerde Caca Cola- Pepsi afişleri, bunlar bir şey ifade etmiyor mu size?

 17. mustafa permalink

  birbirimize düşman olmayalım biz Müslümanız birbirimizi sevelim hepimizin hatası var. ayrılık zamanı değil bir ailede bile kardeşler bazen birbirine kötülük edebiliyor .birleri bizim bu halimize kıs kıs gülüyor.

 18. batuhan permalink

  Guzel bir yazi olmus tesekkurler.

 19. mehmet kiraz permalink

  arkadaslar küfürleri okuyunca kanım dondu, asla hain millet yoktur. hain insanlar vardır. bir tarihci olarak yukardaki yazılara katıldığımda var katılmadığımda… osmanlıya isyan eden araplar kadar osmanlıyla aynı kaderi paylaşıp emperyalizme karşı savaşan araplarda vardır.

 20. Sebnem permalink


  Video silinmiş

 21. Birturku permalink

  Belcikada yasiyorum 10sende hollandada kaldim araplardan baska pis millet yoktur cok tartismam oldu bunlar dinini bile satar yemin ederim ölmekden korkan insanlar! Gelip yuzume diyolar bogazima picak dayasalar musluman degilim derim diyolar bu kadar adiler !

 22. mehmet permalink

  Bütün dinler Arap yarımadasına geldiğine göre vardır bir sebebi ,Ama Araplar bize yaptıkları ihanetlerin sebebi bizim cesur ve savaşçı ruhumuzu kıskanmalarıdır.Peygamberimiz de ırkların arasında üstünlüğü sadece takva üstünlüğü olarak belirtmiştir.Son senelerde de gördüğümüz gibi Suriyede ki araplarında savaşmak yerine vatanlarını bırakıp kaçmaları ortada zenginleri abd ve avrupaya kaçtı çıplak ve açlarda bize kaldı.

 23. snake permalink

  araplarin kökünü almanyada kazarim
  tanri nin kirbaci mis gibi gelir yakarim

 24. Esasen esmertenli yahudiler bizler arapiz muslumaniz diye turkleri kandirdi lanetli denilen insanlar gerek arapiz gerek turkuz diye konusarak diyer normal insanlara cokca zarar vermislerdir benim kendi tarih dusuncemce.

 25. Oğuzhan permalink

  Ruhu şad olsun rahmetli Ebul feyz Elçibey şöyle demiş ” Sen Türklüğünü unutsan da düşmanın unutmaz.. ” Biraz Türk olun arap sevicileri..Meram etmeyin Elhamdülillah müslümanız ama Türküz.Türküz deyince imanınızdan olmazsınız.Hadis-i Şerif “Kişi kavmini sevmekle kınanamaz” Türk Milleti ırkçı değildir ama ırkını sever(Arap sevicileri hariç) Kaldı ki öyle olsaydı osmanlı 3 kıtaya hükmedemezdi.Bizim yerimizde amerikalı,japon,alman,ingiliz vs.olsaydı o 3 kıtanın taaa aq.dı ilk önce dillerini sonra dinlerini yerleştirip zulüm yaparlardı..Biraz ırkınızı sevin biraz da Türk olun soyunu inkar etme..Ama insanları sev ama gözünü de açık tut ey Türk..!

 26. istemi permalink

  Arap birliğinin (katar hariç) filistin dahil başika,suriye olaylarında kınaması,2015 te filistin dahil ermeni katliamı anma pulu bastırması,Avrupa Müslümanları cemiyet başkanı nın Ermeni soykırımını tanıması,1917 de ki Huş ve Nablus’ta Osmanlı askerine arapların yaptığı kalleşlikler,1917 de Kudüs müftüsünün ”Bizi kafir Türklerden kurtardınız” diye İngilizler için hoşgeldiniz hutbesi okutması,bunlarıda unutmayın.Günümüzde de hainlikleri devam ediyor.Petrolü olmayan arap Türkiye yi sever,parayı bulan İngiltere de yer,dünya umurunde olmaz.

 27. Taner permalink

  zor durumda olana yardım etmeyip lüks peşinde koşan pislik bir millet. kendilerine bir de müslüman diyorlar orospu evlatları

 28. Taner permalink

  Bu aşağılık köpekler kendi hayatları için dinini bile değiştiriler

 29. Taner permalink

  Geçmişte otellerde garsonluk yaptım, gelen arap turistleri gördüm, böyle pislik insanları hiçbir yerde göremezsiniz. Yemek yiyorlardı tavuk kemiklerini yerlerden topluyorduk. Sabah kahvaltıda yumurta kabuklarını, zeytin çekirdeklerini yerden alıyorduk. O kadar pislik insanlardı. Allah şahidim olsun ki bu yazdıklarım doğrudur. Yemek yemeyi bile öğrenememiş pislik insanlardır araplar

 30. Taner permalink

  özetle araplar insanlıktan nasibini alamamış pislik, iğrenç bir ırktır

 31. Taner permalink

  Yazmayı unuttum, bu arap denen iğrenç yaratıklar aynı zamanda hırsızlar. Çalıştığım otelin restoranından çatal bıçakları,kül tablalarını çalıyorlardı. Kat hizmetlileri odalarından topluyordu çatalımızı bıçağımızı.

 32. Volkan permalink

  Arap = pislik, hain, aşağılık, iğrenç yaratık

 33. 1984 de Libya da Büyük Nahr projesinde STFA adına çalıştım. Ben oraya gitmeden evvel, Kadaffi ilk açılırken TV de ” Size hükmeden Osmanlıyı ayağınıza hizmet etmeye getirdim ” dermiş.Türkiyenin ikazıyla o kısmı kesmiş. Bir şeye dikkat edin: ihanet eden şerif Hüseyin ailesi ve Kaddafinin sonları. Amr ibnül As ,bir cenaze geçerken sorar mış : Kureyş derlerse ,ah canım ah der göğsünü dövermiş. Arap aşiretlerinden biri ise ,ah akrabam ah ; arap olmaya biri,mevali, ise Allah verdi Allah aldı dermiş. Bu gün dahi aşiret olup birbirlerini yerler. Çöl Kaplanı Fahrettin paşa dolayısile ,çöl faresi suratlı BAE kuklası TÜRKLER soydu demedimi. Onlara anlayışla yaklaşan Cumhurbaşkanı bile sinirlenip gereken cevabı verdi.Samiler , Ansiklopedi Britannika (1953 baskısı) da , afrikanın yağmacı hiksosları diye tanımlanırlar….

Trackbacks & Pingbacks

 1. ARAP İHANETİ GÜNÜMÜZDE DE DEVAM EDİYOR… | TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR...
 2. ARAP DOSYASI : EY SADE TÜRK VATANDAŞI !!! ARAPLARIN ASIRLIK İHANET VE DÜŞMANLIKLARINI UNUTMA VE UNUTTURMA !!!!! | İstihbarat ve Analiz

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: