Skip to content

KABE VE GERÇEKLER…

Kasım 23, 2011

İslam dünyası için son derece önemli bir bina olan KABE ve gerçekleri…

kabe’yi kim yaptı? kabe bir hindu yapısı mı? hz ibrahim ve kabe, kabe’nin koruyucusu sureycliler…

bunlar tarih boyunca hep merak edilmiş, cevabı aranmış sorular…şimdi bilinmeyen, ya da pek az bilinen yönleri ile kabe’yi ele alalım…

KABE’Yİ HZ İBRAHİM Mİ YAPTI?

kuran-ı kerim’de yer alan büyük bir tarihi hatadır. kabe’nin tarihi olarak ibrahim peygamber tarafından yapılmış olması imkansızdır.

–ALINTI–
Tevratta yaptığım aramada tek bir yerde bile “Kabe”den bahsedilmediğini fark ettim. Bilinen diğer isimleriyle de sonuç değişmedi.

Neden…???

Kuran’ın anlatımına göre, Mekke’de bulunan Kabe peygamber ibrahim tarafından yapılmıştır.

Kendisi ve oğlu ismail Arabistan’a gelmişken o binayı inşa etmişler. Bu öğretişle Arapların tapınma merkezi olan Mekke bugüne kadar önemini devam ettiriyor.

Onun için buna şimdi biraz dikkat edelim, acaba ibrahim gerçekten o binayı yaptı mı?

Dikkatle ve tarafsız araştırdıktan sonra anlayacağız ki, bu sonradan uydurulmuş bir öğretiştir.

1) Bu bilgi ibrahim’in biyografisine uymuyor

ibrahim’in hayatını adım adım Tevrat’ın Tekvin kitabında okuyoruz, bugünkü Irak’ta bulunan Ur kasabasında doğdu, sonra Türkiye’deki Harran kasabasında yaşadı. Bir zaman için Mısır’a kaçtığını da okuyoruz. Hayatının geri kalan günlerini de Filistin’de geçirdi. Ama hiç bir yerde Arabistan’a ayak bastığını okumuyoruz.
Öyle olsaydı, Tevrat onu yazmayacak mıydı?

Müslümanlar bunun gibi çıkmaz durumlara düşerken “Ama tevrat değiştirildi” lafını ortaya atıyorlar.
Tabii ki, öyle bir şey mümkün ama tevratı değiştirip Kabe’nin ibrahim tarafından yapıldığını anlatan bölümlerin çıkartılması kimin ne işine yarayacaktır? Bunun mantıklı tarafı da yoktur.

Elimizdeki Eski Ahit el yazmaları Muhammed’in zamanından 600 seneden daha eskidir.
Ve onlarda ibrahim’in Mekke’ye ya da Arabistan’a gittiğini okumuyoruz. Muhammed’den önce kimse “ibrahim Arabistan’a gelip, Kabe’yi kurdu” teorisini ortaya atmamıştı.
Muhammed’den 600 sene önce kişilerin daha Arapların peygamberinin ortaya çıkacağından haberleri yoktu. Nasıl o zaman kendi kutsal saydıkları kitabını değiştirmeye ihtiyaç duysunlar?

Kuran’ın anlattığına göre, ibrahim Mekke’deki Kabe’yi oğlu ismail ile birlikte yapmış;

bakara suresi 127. ayet:
Ve o zaman ki, Ibrahim Beyt’in temellerini yükseltiyordu. Ismail ile birlikte söyle dua ettiler: “Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işiten, daima bilen Sensin ancak Sen!”…

Tevrat’ta ise, öyle bir şey okumuyoruz. Bu Arapların boş hayallerinden fırlama bir öğretişdir.

Zira ismail soyunun Arapları oluşturduğu farzedilir,tevrata göre vaad edilmiş çocuk aslında ishak’tır ve ibrahim’in gerçek eşi Sara’dan olmadır, halbuki ismail hizmetçisi Hacer’den olmadır ve kuvvetle muhtemel Araplar bir şekilde bu durumdan bir hayıflanma gösterdiklerinden kabe yapıcıları olarak ibrahim ve ismail’i öne çıkartmaya çalışmışlardır.

ismail için bugün hala Araplar “Arapların babası” terimini kullanırlar ki bu herhalde yeterli bir etkendir.

2) Bu bilgi tarihe de uymuyor

Tarihe bakarsak, Mekke’deki Kabe ilk olarak isa’dan önce 60 senesinde Roma’lı bir tarihçi olan Diodorus‘un kitaplarında geçiyor. Onu bütün Araplar tarafından büyük saygı gören bir “putevi” olarak anlatıyor.

ibrahim isa’dan 2000 sene önce yaşadı. Bütün bu zaman içide bir kere olsun, tarihçiler Mekke’deki Kabe’yi anlatmıyorlar.

Mesela, tarihçilerin babası olan Yunanlı Herodot isa’dan 440 sene önce iran’ı ve de Arabıstan’ı anlatırken, Arapların adetleri ve inançlarından da söz ediyor. Kuran’da geçen Al ilah putunun adını kullanıyor. Fakat kabe’den hiç söz etmiyor.

ilginç…

Demek ki Kabe, Herodot’un zamanı (isa’dan önce 430 senesi) ile Flavius’un (isa’dan önce 60 senesi) zamanının arasında yapıldı.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Kabe ibrahim’den çok sonra yapıldı.

3) Bu öğretiş hadislere de uymuyor

Son olarak, Müslüman kaynaklarında yer alan ve birbirlerine ters düşen iki bilgiye de yer verelim.

Yukarıda gördüğümüz gibi, Muhammed de Arapların “Kabemiz ibrahim tarafından kuruldu” masalını Kuran’ın içine aldı. Bunun mümkün olmadığını da gördük.

Ama aynı zamanda en büyük Hadis koleksiyonu olan ve Kuran’dan sonra ikinci önemli kitap olarak anılan Buhari’nin hadislerinde Muhammed’in şu sözünü okuyoruz:
———–
Abu Dar şöyle rivayet etti:
Ben dedim: “Ey Resulullah! Yeryüzünde yapılan ilk camii hangisi idi?” O da dedi: “(Mekke’deki) Mescidi Haram.” Ve ben sordum: “Ya ondan sonra hangisi yapıldı?”. O da cevap verdi: “(Yeruşalim’deki) Mescidi Aksa”. Ben gene sordum: “Onların yapılmasının arasında ne kadar zaman geçti?” O da, “Kırk sene” diye cevap verdi…
(Sahih Buhari, cilt 4, kitap 55, hadis 636)
———–
Mekke’deki Kabe ne zaman yapıldığı bilinmiyor; oysa kudüs’teki Mescidi Aksa hakkında kesin tarih bilgilerimiz var onu kral Süleyman isa’dan önce 953 senesinde tamamladı.

Bu hesaba göre, Kabe ondan 40 sene önce, yani 993 senesinde yapılmış olmalı. O da ibrahim’in hayatından 1100 sene sonradır.
Bu durumda birisi yanlış söylüyor ya Kuran ya da Buhari’nin hadisi.

ikisi aynı anda doğru olamaz.
–ALINTI–

e şimdi kabe’yi ibrahim peygamber ve oğlu ismail yapmadı da kim yaptı?

düşünün ki al ilah putunun ismi bir tarihi kaynakta geçiyor ama kabe aynı tarihi kaynakta yok…neden?

bu sorunun cevabını bulmak için kabe’nin mimarisine bir göz atacak olursak, gözümüze çarpacak ilk şey kabe’nin güneydoğu kenarında bulunan hacer ül esved taşı olur.

Kabe’nin köşesindeki bu kara taş, müslümanlar tarafından kutsal Kabul edilir ve Hacerül Esved diye adlandırılır. Bu, Sanskritçe bir kelime olan “Sanghey Ashweta” dan gelir ve “beyaz olmayan taş” anlamındadır. “Shiva Lingam”ın adı da “Sanghey Ashweta”dır. Kabe’de bulunan bu taş, Hindu kutsallarıyla büyük benzerlik gösterir.

–ALINTI–
not:
Shiva Lingam: Hinduizm’de kutsal olan ve yaratıcının enerjisini simgeleyen taş.
–ALINTI–

hindular nereden çıktı şimdi?

cevap basit;
brahma–>abraham–>ibrahim…

neyse…
mimari diyorduk …

hacer ül esved taşının yönüne dikkat edelim…

–ALINTI–
Saivagama ve Veda Kutsal Kitaplarında bütün Shiva tapınakları, Shivalinga (Shiva’nın sembolü) doğu yönüne bakacak şekilde inşa edilirler.
Dünyadaki tüm tapınaklarda bu gözlemlenir. Tapınağın giriş kapısı her zaman doğu veya kuzeydoğu yönüne bakar. Vaastu’ya gore (bir mekanı fiziksel ve metafiziksel güçlerle uyum içinde olacak şekilde düzenlemek, tasarlamak), ibadet bölümü her zaman evin kuzey doğusunda olmalıdır ve tanrı-tanrıça simgeleri de doğuya bakmalıdır. Evin giriş kapısı doğuya ya da kuzey doğuya bakmalıdır. Bu durum, Kabe’nin girişi ve Hacerül Esved’in yerleştirildiği yerde de aynı şekilde görülebilir.
–ALINTI–

neyse efendim toparlayalım,

–ALINTI–
Klasik Arap dili bugünkü Arabistan’da değil, Levant denen, Arabistan yarımadasının kuzeyinde, Akdeniz’den başlayarak bugünkü Suriye ve Irak’ı içine alan geniş bölgede gelişmiştir.
islam ortaya çıkmadan çok once de, Kabe bir hac yeriydi. Kabe kelimesi olasılıkla yaklaşık MÖ 1700 lerde, Tamil dilinden gelme bir kelimedir.
Tamil’de Nadu Kabaalishwaran tapınağı tanrı Shiva’nın tapınağıdır ve Kabaall, tanrı Shiva’yı temsil eder.
–ALINTI–

–ALINTI–
Kabe’de sekizgen şekilli kaide (bir taş) ibrahim’in makamı adıyla bilinir. Hinduizm’de yaratıcı Brahma’nın kaidesi de sekizgen şeklindedir.
Müslüman hacılar, Kabe’nin etrafını yedi kere dönerler. Hindular da tanrı ve tanrışalarını tavaf (paradakshina) ederler. Bu, Kabe kutsallığının islam öncesi dönemden gelen bir geleneğidir.
Müslüman hacıların, aynen Hinduların kendi kutsalları etrafında tavaf yapmaları gibi, Kabe’yi tavaf etmeleri, söylenenin aksine, islam’da taşların kutsal olmadığı iddiasının doğru olmadığını gösterir.
–ALINTI–

görüldüğü üzre kabe’nin mimarisinde hinduizmin etkisi büyük. e haliyle hinduizmin ve bölgedeki diğer dinlerin de islamiyet üzerinde etkisi büyük olacaktır.
lakin kabe’nin bir hindu mabedi olduğuna dair asıl kanıtı sona sakladım,

–ALINTI–
Kral Vikramaditya yazıtı, kutsal Kabe’de asılı duran altın bir kabın üzerinde bulunmuştur. Bu, hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, Arap yarımadasının tarihteki Hindistan imparatorluğunun bir parçası olduğunu kanıtlar.

(Kaynak: Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) kütüphanesi, Sayar-ul Okul, sayfa 315).
–ALINTI–

yani işin aslı şu ki, biz hacca gidip kabe’yi tavaf ederken ve hacer-ül esved taşına dokunup onu öperken aslında tanrı shiva’ya yapılan bir ibadeti gerçekleştiriyor ve shankara taşına dokunabilmek için birbirimizi eziyoruz.

zaten kuran-ı kerim’de haccın esaslarından bahsederken farklı manalardan bahsediliyor lakin günümüzde bu shiva hindu ibadeti uygulanıyor.

haccın orijinal haline gelince…yukarıda da bahsettiğimiz üzre hinduizm bağlantıları çok kuvvetli,

bir hindu ibadeti olarak hac ve tavaf:

daha önce yapmış olduğumuz tespitlerde de belirttiğimiz üzre islamiyet çevresindeki daha eski dinlerden etkilenmiş ve bu dinlerin ritüellerini birer farz haline getirerek yeni bir dinmişçesine lanse edilmiştir.

işte bu etkileşimlerden(daha doğrusu çalıntılardan) biri de islamın şartlarından biri olan hac ibadeti ve tavaftır.

kabe malum müslümanlar için kutsal bir binadır. lakin kabe’nin islamiyetle ne derece alakalı olduğuna bir önceki yazımızda değinmiş, kabe hakkında bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmıştık;
(bkz: kabe nin hz ibrahim tarafından yapıldığı yalanı/#12868768)

iş bu yazımızın neticesinde de kabe’nin aslında hindular tarafından inşa edildiği kanısına varmıştık…

varaka bin nevfel‘i bilenler bilir…kendisi hz muhammed’in hanımı hz hatice’nin eski nişanlısı(ya da bir rivayete göre ilk eşidir. gerçi islami kaynaklar varaka’yı hatice’nin akrabası olarak gösterirler ki bu da araplar arasında akraba evliliğinin pek geçerli olduğu düşünüldüğünde son derece mantıklı bir savunmadır) ve islamiyet’in kurgulanmasındaki perde arkasındaki en önemli isimdir.

bu zat-ı muhterem hindu shiva metinlerinden hatırı sayılır bir bölümü alıntılayarak allah’a uyarlaması, dua edilmesi, kabe’ye beyaz elbiseler içinde gidilip 7 kere dönerek tavaf edilmesi gibi harika ibadetleri islam dinine uyarlayıvermiştir.

bu gün hacılarımızın kabe denilen yerde yaptıkları ibadetlerin hindular tarafından garbha(kabe’ye ne kadar da benziyor) denilen tapınaklarda binlerce yıldır yapmaları tesadüf olabilir mi?

hadi diyelim ki bu tesadüf.

peki ya bu garbha tapınaklarının güneydoğu köşesinde shankara taşlarının konulması, bu taşlara insanların ellerini, yüzlerini sürüp temenniler yapması da mı tesadüf…

–ALINTI–
Kabe’de sekizgen şekilli kaide (bir taş) ibrahim’in makamı adıyla bilinir. Hinduizm’de yaratıcı Brahma’nın kaidesi de sekizgen şeklindedir.
Müslüman hacılar, Kabe’nin etrafını yedi kere dönerler. Hindular da tanrı ve tanrışalarını tavaf (paradakshina) ederler. Bu, Kabe kutsallığının islam öncesi dönemden gelen bir geleneğidir.
Müslüman hacıların, aynen Hinduların kendi kutsalları etrafında tavaf yapmaları gibi, Kabe’yi tavaf etmeleri, söylenenin aksine, islam’da taşların kutsal olmadığı iddiasının doğru olmadığını gösterir.
–ALINTI–

e hacılar tüm bunlar alıntı değil, putperestliğin ilahi bir dine uyarlanması değil de nedir?

kuran’da hac kavramı geçmiyor mu peki?

elbette geçiyor…ama gidin hindu tapınağının etrafında 7 kez tavaf edin denilmiyor…

aslında 7 defa tavaf ritüeli var ammavelakin 7 kez tavaf edilecek bina kabe değil…

e peki neresi?

“allah tarafından bina edilenin etrafında tavaf edin”

peki allah tarafından bina edilen neresi? kabe mi? başka bir yer mi?

şimdilik yorum yok…

demek istemem şu ki sayın müminler, ibadetinizi arapların ve arap sevicilerin söyledikleri gibi değil de hz muhammed’in aktardığı gibi yapınız.

ha bu arada kabe ile ilgili bir gerçek daha var…hz muhammed demişken bakın hz muhammed kabe’yi kimlere emanet etmiş;

kabe nin anahtarı kıyamete kadar türklerdedir:

islam için en kutsal mekan olan kabe’nin bilinmeyen gerçeği, peygamber efendimizin uygulamasıdır bu söz…

11 ocak 630 senesinde islam orduları ve muzaffer komutanı hz. muhammed mekke’yi feth etmiş sıra kabe’ye girilip kabe’nin putlardan temizlenmesine gelmiştir.
müslümanlar ve sahabe kabe’nin önünde toplanmış bu tarihi ana şahit olmak üzeredirler. lakin kabe’nin kapısı kilitlidir ve anahtarı osman bin talha isimli zattadır.
bunun üzerine hz muhammed hz ali’den gidip anahtarı alıp gelmesini ister.(ne şekilde olursa olsun)
hz ali bunun üzerine osman bin talha’nın yanına giderek anahtarı ister, o anda müslüman olmayan osman bin talha anahtarı vermek istemez, bunun üzerine hz ali osman bin talha’nın elini sıkarak cebir kullanarak anahtarı elde eder ve hz muhammed’e götürür.

lakin hz muhammed ali’den anahtarı tekrar osman bin talha’ya teslim etmesini ister. herkes şaşırmıştır, zira allah tarafından peygamber’e o anda vahiy gelmiş, “emaneti ehline veriniz” buyrulmuştur.
bunun üzerine hz ali anahtarı tekrardan osman bin talha’ya iade eder ve olanları anlatır. bunun üzerine osman bin talha kelime-i şahadet getirerek müslüman olur ve kabe’nin anahtarını rızasıyla hz muhammed’e teslim eder.

kabe’nin anahtarı uzun zamandır osman bin talha ve soyunda durmaktadır, peki kimdir bu insanlar?
osman bin talha süreyc kabilesindendi,
süreycliler için;

–ALINTI–
Bütün Arap kaynaklarında Süreyc kabilesinden bahsedilir. Süreyclilerin Orta Asya’dan gelen Türkler olduğu, Arap tarihçilerinin eserlerinde de geçmektedir. “Ubeydullah Türk’tü” derler. Ubeydullah Süreyc kabilesindendir. Bu sülâlenin mesleği kılıç ustalığıdır. Bu aile Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan da Mekke’ye kervanlarla gitmişler ve Mekke’ye yerleşmişlerdir.

Türk kılıçlarını uzun uzun anlatmışlar ve övmüşlerdir. Sureyc’de Mekke’de bir Türk demirci ustasıydı. Kılıç yapmasıyla meşhurdu. Osman Bir Talhâ Sureyc’in torunlarından olup, bu aileye mensuptur. Sureyc kelimesi Arapça’da esserc kelimesinden alınmıştır. Aslında biraz lakabî bir isimdir. Daha sonra es-sureyciyat diye anılmış, manası ise, Sureyc tarafından imal edilmiş kılıçlar demektir. Çarşı ve pazarda kılıçlar bu isimle satılmıştır. O dönemde, herkes bu kılıçlara sahip olmak istemektedir.
–ALINTI–

şeklinde yazılara rastlanmaktadır.

buradan yola çıkarak kabe’nin yani allah’ın evinin tüm bilgisi, ilmi, sırları allah tarafından türkler’e verilmiştir.
pek kıymetli arap sevdalıları’nın dikkatine.

Reklamlar
46 Yorum
 1. Enes permalink

  Kardeşim sen en başa Kuran-ı Kerim’de bir tarih hatası var demişi yani sen Kuran’da yanlışlık var deyip onu inkar ediyorsun.Böylece(Haşa)peygamber efendimiz de dediğine yalan diyorsun

 2. Murat permalink

  Ben de Enes kardeşimin dediğine katılıyorum.Kardeşim şimdi sen Allah’ın kitabını inkar ediyorsun.

 3. akıllı bir müslüman permalink

  1-bir kere hz.ibrahim diyeceksin.senin askerlik arkadaşınmış gibi konuşamazsın.
  2-Belli sen laik putperest bir TÜRKSÜN.anlaşıldı.HALA ŞÜPHELERİN VAR İKEN MÜSLÜMAN OLAMAZSIN BUNUDA BİL .KAFİRLER SENİN KAFANI BAYAĞI KARIŞTIRMIŞ ANLAŞILAN VEYA BELKİ,DE SEN İSTEKLİ OLABİLİRSİN.
  NOT:KAFİRLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

 4. Berkant permalink

  Bakın cevap veren arkadaşlar.Bu yazıyı yazan belliki Allah inancı olan ama İslam dinine inanmadığı gibi karalama yoluna giden biri.Böyle birinden İslamiyet hakkında güzel yazı beklemek boş bir bekleyiş olur.O sebeple Peygamber Efendimiz(s.a.v.) o zaman İslam dine inanmayanlara Kur-an’ı Kerimdeki bir ayetle cevap vermiş.Yanlış yazıyorsam rabbim affetsin.”Sizin dininiz size benim dinim banadır”.

 5. engin permalink

  Tevrat’ta arama yaptım diyorsun, Tevrat değiştiği için İncil Değiştiği için Kuran gönderildi. son kitaptır, bütün zaman ve mEkana hitap eder.Kuran doğruları izah eder.
  1-)Cebeli tarık köprüsü Akdeniz’in Atlas okyanusuyla karışmaması Kuranda yazar. insan oğlu bu olayı ASIRLAR SONRA KEŞFETTİ….
  2-)Dünyanın Ay ve Güneşle yörüngesi Kuranda yazmakta insan oğlu bunu asırlar sonra keşfetti.
  3-)Dünyanın Yuvarlak oluşu KURANDA YAZAR…
  4-)fİRAVUNUN cenazesi LONDRAda müzede gösterildi Kurandan ayetle birçok hristiyan müslüman olunca ayeti kaldırdılar…
  5)Lud kavminin yaşadığı İrem şehri KURAN’da yazmakta nasıl özellikleri olduğu nasıl helak edildiği;
  İnsan oğlu bunu 1990’lı yıllarda keşfetti İngiliz araştırmacı ile anlayacağın daha neler neler Kuran son kitaptır Dünyanın heryerinde Aynıdırr değişmez değiştirilemez…Allah müsade etmez…Kuranda hata olmaz….KENDİNİ SİLKELE VE KENDİNE GEL…gÜNAHA GİRME TÖVBE DE…

  • incil değişti, tevrat değişti…peki ya kur’an değişmedi mi?

   muaviye ve diğer ümeyyeoğulları kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar islam ve kuran’la, birçok değişiklikler yaptılar…

   diğer maddelere gelince;
   1)suların karışmama durumu kuran’dan yüzlerce yıl önce sümerler, daha sonra sırasıyla mısır, yunan ve romalılar tarafından biliniyordu.

   2)güneş sistemi ile ilgili yine sümerlerde birçok çalışma mevcuttur, yine dünyanın yörüngesi ve güneşin etrafında döndüğü mayalar ve inkalar tarafından da bilinmekteydi.

   3)dünyanın yuvarlak oluşuyla ilgii kuran’da herhangi bir ifade bulunmamakta olup bir üst maddede bahsettiğim mayaların bu konuda tarifleri mevcuttur.

   4) bu maddede ne saçmaladığını anlamadım. he gülüm diyor geçiyorum.

   5) lut kavminin helak oluşu sadece kuran’da değil diğer kitaplarda ve pagan yazıtlarında da mevcut. ben kendimi yıllar önce silkeledim, asıl sen silkelen ve kuran’ın ilk ayetini uygula.

   “oku…”

 6. Taha permalink

  Kardeşim sen demişsin ki tevrattan arama yaptım diye.O kitap değiştirilmiştir.Sen öncelikle git de kendi kitabından araştırma yap.

 7. Dost Meclisi permalink

  Değerli arkadaslar yorum yapacaksanız bilgi ile yapın. çamur atmayın insanlara. Din, Peygamber ve Kuranı Kerim konusu geçince hepiniz ahkam kesiyorsunuz ama zahmet edipte okumuyorsunuz. Zahmet olmazsa açın Kuranı Kerimi okuyun ve öyle cevaplayın.

  Yönetim doğru yada yanlış yapıyordan çok hangi bilgi yada belge ile yanlışlarını ortaya koyuyorsunuz ona bakalım.

  Kuru gürültüden başka bir şey yok yazdıklarınızda. Tabiiki Kuranı Kerim defalarca yeniden yeniden toplanmış ve kitaplaştırılmıştır. Aslına bakarsanız ben dinleri o dönemlerin bu günkü siyasi partileri olarak görürüm. Benim için Allah inancı önemli ama Allah ile arama birilerini koymak gibi düşüncem yada derdim yok. Bu evreni idare eden güç Allah’dır benim içinde. Araçlara tapınmak bana göre bir şey değil.

 8. Murat permalink

  Sen TEVRAT’DA yok diyorsun Eğer zaten Tevrat değiştirilmiş olmasaydı şu anda hepsi müslüman olurlardı.
  Sözlerine Dikkat et Her kim KURANI KERİMİN bir harfini bile inkar ederse dinden çıkar. KURAN YÜCE RABBİMİZİN sözüdür. Araplar tarafından uydurulmuş bir kitap değildir. KENDİ KİTABINDA YAZANLARA İNAN, DİĞERLERİNİN KİTAPLARINA İNANIRSAN ONLAR GİBİ OLURSUN ALLAH MUHAFAZA….

 9. Murat permalink

  yaziyi bastan asagiya okudum ve begendim, biraz “turan dursun” kokusu geldi burnuma lakin önemi yok,. gercekleri yansitmissin,.. ne arabin dini, nede kendisidir bize lazim olan,.. bize lazim olan kukla ermenistan ve iran la gercek soydaslarimizla aramizin acildigi TURAN ülkesine erismek,.. TURAN ülküsünü gerceklestirmektir,.. gerisi hava civa,.. birakin kim neyin etrafinda dönerse dönsün

 10. emine permalink

  keşke bende gidebilsem

 11. Sayın arkadaşlar;
  Hemen hepiniz kabenin Hz. İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından inşaa edildiğini ve bunun da kuranda geçtiğini (Bakara/127) ileri sürüyorsunuz. İyi de açın bakalım kuranı ve Bakara/127 ayetini okuyun bakalım ne göreceksiniz. Bakara/127 “Ve o zaman ki, İbrahim Beyt’in temellerini yükseltiyordu. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: «Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işiten, daima bilen Sensin ancak Sen!”(Elmalılı meali). Dikkat edin burada Hz.İbrahim tarafından inşaa edilen şey Beyt’tir, taş yapı veya bina değildir. Hz.İbrahimin oğluyla birlikte inşaa ettiği yapı bir inanç sistemidir, dindir, tevhid akidesidirdir. Üstelik Hz.İbrahim Beyt’ten temel yükseltmiştir. Bu ne demektir. Demekki daha önceden (Hz.Nuh döneminde) temeli atılan bir sistem (inanç sistemi, din) varmış ve bu sistem (inançlar bütünü, din) zamanla insanlar tarafından bozulmuş, tahrifata uğramış, inancın içerisine batıl ve hurefeler, şirk inanışları sokulmuş, Hz.İbrahim de bu batıl ve hurafeleri temizleyerek halis, temiz tevhid inancını yeniden tesis etmiştir. Bu ayette anlatılan budur. Yoksa Cenab-ı Allah (CC)’ın yeryüzünde kendisini temsil edecek taştan, tuğladan, betondan yapılmış bir eve, yapıya, binaya ihtiyacı mı var? Böyle bir düşünce putperest tanrılarına atfedilen tapınakları andırmıyormu?

  • Dost meclisi,Kutlarım seni.Digerleri ZIR değil ZIRZIRda değil,ZIRZIR ZIR cahallar.USLARINCA bir şey söyledi sanıyorlar kendini.Kıtabınız çok muazzam bir kıtapsa,Allah gönderdiyse,Allah sizin yanınızdaysa,İslam dünyesinin yaşadığı bu perişanlık niye.Bu AÇLIK niye.Birbirlerini asıp koyun gibi kesmeleri niye.Öldürdükleri Müslüman kardaşlarının karılarına tecevüzler niye.Parayla satmaları niye.Milyonlarca Müslüman GAĞURiSTANLARA kaçmaları niye.A BEYİNSİZLER.Eccikl düşünsenize.Kimdir Müslümanları bu hala getiren.Muhakkak biri olmalı.Zavallı ganayahlılar.Ahıllarınca bir şey yazdıklarını sanıyorlar.

  • Nil permalink

   Bravo kafamdaki soru işaretinin cevabı çok tşk ederm az kalsın bende uçacaktım valla

 12. Sayın arkadaşlar;
  Kabenin tevratta geçmediği doğru. Ancak bazı arkadaşla ise tevratın tahrif edildiği için tevrattaki kabeyle ilgili bölümlerin çıkarılmış olabileceğini iddia ediyorlar. Bunu bir an için doğru kabul edelim. Ancak, tevratın zaman içerisinde iki kez yazıldığı ve ilk yazımın peygamberimizden önce olduğu tarihi bir vaka. Ayrıca, tarihi deliller açısından bakıldığında Hz.İbrahim’in Mekke’de yaşadığına dair hiç bir kanıt yok. Hz.İbrahim bugünkü Irak topraklarında, Harran’da, Mısır’da ve Filistin’de yaşamıştır, Mekke’ye hiç uğramamıştır. Kaldı ki, Kuran’da Allh Teala (CC) peygamberimize hitap ederken “ataları daha önce uyarılmamış peygamber” diye hitap eder (Yasin/6)Zaten Hz.İbrahim’in yaşadığı dönemde Mekke kenti yoktu, Hz.İbrahim’den sonra kuruldu. Belki bazı arkadaşlar İbrahim/37 ayetini delil göstererek, Hz.İbrahim’in ailesini ziraate elverişsiz, kabenin yanında bir yere bıraktığını ileri sürebilirler. İbrahim/37 “Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını senin Beyt-i Haram’ının yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı kılsınlar diye; bundan böyle insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara doğru akıt ve onları bazı ürünlerden rızıklandır; umulur ki şükrederler.” Ayette geçen ” ..bi vâdin gayri zî zer’ın inde beytilkel muharremi..” ifadesi Allahın indirdiği tevhid akidesine aykırı yaşayan, hak hukuk tanımayan, zalim, gaddar ve şirke, batıla, hurafeye batmış insanların yaşadığı bir topluluktur. Bu topluluğun yaşadığı yer de Mekke değildir (Yasin/6)Haliyle Hz.İbrahim böyle bir topluluğa görevlendirilmiştir ve duasında da bu topluluktaki insanlardan bir kısmı (inanacaklar) ile zürriyetinin Allah’a inanıp,teslim olmaları, Allahın emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamaları, imanın faydalarını hayatlarında görmeleri için dua etmektedir.

 13. müslüman permalink

  varaka bin nevfel‘i bilenler bilir…kendisi hz muhammed’in hanımı hz hatice’nin eski nişanlısı(ya da bir rivayete göre ilk eşidir. gerçi islami kaynaklar varaka’yı hatice’nin akrabası olarak gösterirler ki bu da araplar arasında akraba evliliğinin pek geçerli olduğu düşünüldüğünde son derece mantıklı bir savunmadır) ve islamiyet’in kurgulanmasındaki perde arkasındaki en önemli isimdir.

  bu zat-ı muhterem hindu shiva metinlerinden hatırı sayılır bir bölümü alıntılayarak allah’a uyarlaması, dua edilmesi, kabe’ye beyaz elbiseler içinde gidilip 7 kere dönerek tavaf edilmesi gibi harika ibadetleri islam dinine uyarlayıvermiştir.
  bu gün hacılarımızın kabe denilen yerde yaptıkları ibadetlerin hindular tarafından garbha(kabe’ye ne kadar da benziyor) denilen tapınaklarda binlerce yıldır yapmaları tesadüf olabilir mi?

  hadi diyelim ki bu tesadüf.

  peki ya bu garbha tapınaklarının güneydoğu köşesinde shankara taşlarının konulması, bu taşlara insanların ellerini, yüzlerini sürüp temenniler yapması da mı tesadüf.

  yazık varaka bin navfelide karalamışsın bir dakika sana birşey soracam tekbir ve şehadet getir sonra tartışalım yoksa gerisi boş, ve sana tavsiyem yaptığın herşey ALLAH C.C. ve EFENDİMİZ S.A.V. vede ASHAB-I KİRAM a şirktir sakın ha bunlar cehennnem habercilerinin ta kendileridir

 14. fehmi permalink

  kardeşim ALLAH CC. birdir tek dir hz. mumammed S.A.V efendimiz onun kulu ve elçisidir son peygamberdir kuran nı kerim değiştirilmemiştir eğer değiş seydi kıyamet kopardı hepimiz mahşer meydanında olurduk şimdi.

  • ercan82 permalink

   yaa biraz gerçekçi ol bilader elin adamı kuranı yaktı allah kılını kıpırdatmadı geçmişi net bişekilde bilemiyoruz neye inanıyorsanız ona inanın gerçekleri ölünce anlarız

   • Eda permalink

    Allah bu dünyaya bir sineğin kanadı kadar deger verseydi, kafirlere ondan bir zerre su vermezdi.
    Bu dünyadaki her yapılan isin hesabı ahirette hesap gunünde görülecektir

   • Hakka suresi 40:O(kur,an)çok muhterem bir kişinin(Muhammedin)sözüdür.

    Hakka suresi 43:O (kur,an) Allah tarafından indirilmiştir.

    Şimdi hanki ayata ınanacağız,ınanalıım.
    40 amı yoksa 43 emi.Allah bir yerde dediğinin ötede tersini söylermi?
    Bizim TENGRİ asla söylemez.Ama sizinki size göre söylemiş olmuyormu?Ezbere işkembeden atmadan önce birez okuyun.Başka kıtabda önermiyürüm Kur,anı okuyun.Daha neler var nelerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

 15. Eda permalink

  Kabe ve hac ibadeti Kur’an i kerim de bahsedilmiş ve o ovulmustur. Rehberimiz peygamber efendimiz de bu ibadeti bizzat yapmıştır. Kısacası müslümanların yaptıgı hiçbir ibadet diğer dinlerinize benzemez özeldir. Sonradan bize benzemeye çalışan dinler haric öğrenin sihler.

  Hac ibadeti İnanan her müslümana farzdir, bu islamın şartıdir, inanmayan kafir olur.

 16. murat can permalink

  ya demişsinizki tarihciler hiç mekkeden bahsetmesin yahu kardeşim mekke ondan önce küçücük bir köydü kim bahsetsin sonra hacıların yaptıklarını hindularda yapıyor demişsiniz ALLAH bütün kavimlere peygamber göndermiştir hindusunada sümerede o tavaf emri o zaman onlara gönderilmiş peygamber tarafından emredilmiş sonrada tahrif edilmiş olamaz mı?

 17. muhammet dik. permalink

  Ben Muhammet bu arastirmayi tevrati inceleyerekmi söylüyorsun eger tevrat hakiki tevrat olsaydi neyin dogru neyin yanlis oldugunu daha iyi bilirdin. Allahin kelami kuran´i yalanlamis oluyorsun.
  Eger tevrat degistirilmemis olsaydi zaten Kuran olmazdi. Müslümanligi hicbirzaman putpereslige hickimse benzetemez cünkü biz varolan Allaha inaniyoruz yapma ve yontma putlara tapmiyoruz.
  Sen islami yasamayi tevrattan degil Kurandan ögren cünkü onda yalan yok ve uydurma degil.
  Seningibi düsünen birsürü kafir bunu kabullenmek istemiyor ve kabullenmezsinizde.
  Allah sen ve seningibi düsünenlerin layigini hazirlamistir süphesiz.

 18. Mehmet permalink

  Allahin peygamber göndermedigi hic bir millet yoktur.En eski yerlesim yerlerinden biri de Hinndistandir.Ilahi dinler hep bir birinin devami olduklarindan tevratta ya da Incilde gecen ifadelerin emir ve yasaklarin ibadet sekillerinin pek cok hususun Kuranda olmasi gayet normaldir.O Kuranin alinti yaptigi anlamina gelmez.Sizin bahsettiginiz isimlerin cogu zaten birer peygamberdir.Brahmaninda peygamber olabilecegini lütfen unutmayiniz.Varaka Bin Nevfel Hindu inancina degil Hristiyanliga mensup Incil cok iyi bilen bir zattir ve ayni zamanda Peygamberimizin peygamberligini göremeden vefat etmistir.lütfen ilahidinler arasindaki benzerliklerin kaynaginin Allah oldugundan oldugunu unutmayalim

 19. mustafa talha permalink

  allah şöyledir! hayır böyledir! çok sınamak istiyorsan kuran falan yak. allah hiç bir şey yapmıyor. çünkü yok. evet yok gerçek diyorum. muhammed daha fazla hatunla birlikte olmak için tevrattan incilden arak yapmış içinede biraz mevcut yerel inanışlardan serpiştirmiş sende sorgulamadan ki hala sorgulamıyorsun inanmışsın. yukarıda yazılanlar inansanda inanmasanda doğru. allah yok hiç olmadı. olsaydı 1400 yıldan beridir 7 milyarlık dünyanın elbette daha fazlası müslüman olurdu. merak etme 20 yıl sonra baya bir azalacak müslüman sayısı 🙂 aşırı avlanmadan. hadi byby.

 20. ... permalink

  Kâbe zaten daha önceden Hz.Adem tarafından yapıldı da Nuh tufanında yıkıldı.Hz.İbrahim ve Hz.İsmail onun temellerini yeniden buldular ve yeniden Kabe’yi yaptılar.

 21. Yorumlarımıkaldırmanızbirişeyaramaztekraryazabiliyorum :) permalink

  Diğer kitapların değişmesinin sebebi peygamberleri öldükten sonra toplanmasıdır. Doğal olarak değiştirilmişlerdir. Kur-an’ın değişmemesinin sebebi ise Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilip sonradan çoğaltılarak bütün ülkelere dağıtılmasıdır.Kur-an değişmedi.Tevrat’tan arayacağına Kur-an’dan baksan bu bilgilere senin için daha faydalı olur kardeşim.Ve siz Allah(c.c.)’ın olmadığını iddia edenler öbür dünyada buraya yaptığınız yorumlarda inanmamanıza tek tek sorulacak .

 22. azer permalink

  eger kuranda ziddiyyet varsa demek kuran deyismisdir amma kuranda ziddiyyet yoktur .

 23. azer permalink

  diger siz soylediyiniz kitablarda ziddiyyet coktur

 24. Kalyoncuoglu permalink

  Ne kadar cahil hatta geri zekali ve hatta %90 i yag olan beynindeki akil mertebesini acamayan adem öncesi yani bizim prototyp dedigimiz ins soyu var su dünya da.
  Daha, Tevratin,kimler tarafindan,hangi menfaatlari dogrultusun da degistirildigini bilmeyen ins ler var .Hatta, tevratta yazilanlari kaale aliyorlar da,Bu gezegenin material yapisi ortadan kalkincaya kadar aslini koruyacak Kuran-i Kerim hakkin da ,olur olmaz teoriler yürütmeye cüret ediyorlar.
  Bir kere KABE yi HZ.Ibrahim aleyhisselam tamir etmistir ve KABE yi ilk oraya insaa eden HZ.Adem as.dir.
  Kurani anlamak istemiyenler,cevirip cevirip yaziyorlar.Maksatlari ne?
  Ne olacak:HZ.ADEM den önceki INS yani cin ve prototyp soyundan geldikleri icin,
  MIDE BULANDIRMAYA CALISIYORLAR
  NE KADAR CAHILLER ,YAZIK! HALA KÖRLER HALA KÖRLER.
  Aciyorum onlara yine de.
  Insallah özlerindeki Yaradani aciga cikarmayi basarirlar.
  Allah yardimcilari olsun…

 25. peki kardeşim bu kadar engin bilgilerini yazmışsın.mekkedeki allahın evi neresidir kabe değilse

 26. Günnur permalink

  dostum senin tevratın tahrif edildiğinden dolayısıyla bilgilerinin eksik veya hatalı olabileceğinden haberin var değil mi?

 27. istifade ettim. çok değerli bilgileriniz var. emeğinize sağlık

 28. Kober Gürçiçek permalink

  Yorumları okuyorum müslümanlar ne kadar cahil ve eleştiriye araştırmaya kapalı. Yazılanlar akademik bir uslu ile cevap vermekten aciz. Yazık.
  Benim yazıda dikkatimi çeken nokta allahın tarafından bina edilen yer neresidir? Sorusu oldu.

 29. MEHMET permalink

  ne jkadar nemrut kürtlerde varsa o kadarda türkler varmış ve her halka var.işte şuna tam inandım ki sadece bi soya değil inan ve inanmayana gore kardeş olunur.

 30. Emre A. permalink

  Dinim İslama gore Kuran değiştirilmemiştir. Ve yine dinime gore Kuran’da yazanlara kayıtsız şartsız inanmakla mükellefim. İsteyen istediğine inanabilir. Ama ben Müslümanım diyen Kuranda yazılan yanlış diyemez, derse müslüman olamaz. Kuran Hz. İbrahim yaptı diyorsa o yapmıştır.

 31. irem permalink

  bir kere sen gidipde KURANI KERİMİ yalanlıyamazssın şunu bil ki diğer kutsal kitaplar içinde tek doğru bilgiyi veren bizim kutsal kitabımız KURANI KERİMDİR.şuan burdaki herkez seni yani yazanı yalanlıyor.hiç düşündünmü acaba bunların bir bildiği yokmu diye bide islamla ilgili site kuruyosun ona islam sitesi denmez canım ona islamı yalanlayan site denir.akıllı ol doğru yola geri dön.

 32. ali permalink

  Sen ne saçmalıyorsun, anlaşılan yahudisin boş laflarla milletin kafasını mı karıştırıcan..ama başaramazsın koçum

 33. nuray permalink

  Bu yazilar insanlarin kafasini karistirmak icin okuyup harcadiginiz zamana yazik, yazanin amaci belli Kur an`a karsi, Türklügün arkasina siginan hakiki dini karalamaya calisan zavalli 🙂

 34. Ayse permalink

  Yazınızı heycanla okudum, tam da aradığım seyleri yazmışsınız. Bunun icin çok teşekkur ederim. Bende bir müsluman olarak Kabe’nin bir “put” olabileceğini ve islama sonradan sokuşturulmus oldugunu düşünüyordum, sizin bu araştırmanız beni doğruladı. Kuran da bir kere bile kabe gecmez, meal yazarları kabeyi parantez icine yazarlar. Kabe putu Muhammed nebi sonrasında islama sokulmuş koca bi puttur maalesef, bu sebeple namaz ve hac ritüelleri de ıslam dinine sonradan girmis ritüellerdir. Aslinda kuran da bunlardan bizim zannettigimiz anlamda bahsedilmez ama meal yazarları zorla parantez icine yerleştirir. Araştırmalarınızdan cok faydalandım, tekrar tesekkurler.

 35. mustafa permalink

  cevap vermeye değmez . dilin kemiği yok aklına geleni söylersin, ölüm zamanı geldi mi dili bir yerlerine kaçar

 36. oğuz kurthan permalink

  tevratı delil göstermek kutsal kitabımızın yazdıklarını yok ve yalan sayma gibi hususlar kişinin dinimizi bilmediği yada başka bir dinden olacağı kanaatine vardırdı.kutsal kitabın peygamber efendimizin değil hz.Allah’ın sözleri olduğunu bilmesi lazımdır.kabe hz.ibrahim tarafından ikinci kez inşa edilmiştir.islan ve arap düşmanlığı yapmak kimseye fayda vermez

 37. Tacettin ehlivan permalink

  bu bir ingiliz oyunundan başka bır şey deyil vahabileride kandirmaya calişip hatta kabeyı bıle yıkmak ıcın abdullah ıbnı vahhaba emır veren ıngılızler deyılmı o da yıkamam cunkı benı öldururler dıye ıngılızlere durumu soylemış onlarda vazgecmişlerdir bırde hacerul esved hakkında tavaf hakkında soylemler tasavvuf hakkındada aynı şeyleri soyleyen ıngılızler deyılde kım ıngılızler benı ısraıl ve amarıka aynı sısteme hızmet eden zıhnıyyetten başka bırşey deyıldır bunlar asırlardır ıslamı ve muslumanları yok etmeye calişmişlardir muslumanları bolup yutma hayaliyle yaşayan kımselerdır kısmende başarmişlar ama korkuları tekrar bır daha ıslam ve muslumanlar uyanırsa durumumuz tehlikede olur fıkrı hakım ama herkesın bır planı varsa ALLAHİNDA bır planı vardır kafırler istemesede ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

 38. rcevlik permalink

  Yukarıda Yazının tamamını Okumadım ama bir yerde Mescidi aksa ile mescidi haram arasındaki yapılış tarihlerinin 40 değil bin yıl olduğu gibi bir yazıya rastladım onunla ilgili olarak
  Mescidi aksa, tevratta ki ilk adıyla beytel Hz yusuf zamanında bir taş dikerek tanrının evi diye adlandırılarak ilk belirlenme zamanı yani ilk olarak kutsal olduğu kabul ediliş zamanı
  aşağıda tevrattan alıntı yapılarak bu gösterilmiştir. rabbe söz vermiş anıt olarak dikmiş adını vermiş artık orası tapınma yeri : Hz ismail hz yakupun amcası yani büyüğü ondan 40 yıl önce kabede allahın evini babası ile birlikte yapmış olmasında şaşılacak bir şey yok amca ile yeğen arasında o döenemde 40 yıl normal bir süredir.
  Tevrat Yaratılış Kitabından Hz yusufun evleenmek için dayısının yanına gittiği yolculuktan
  ar.28: 17 Korktu ve, “Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı’nınevinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.”

  Yar.28: 18 Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşıanıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü.

  Yar.28: 19 Oraya Beytel*fü* adını verdi. Kentin önceki adı Luz’du.D Not 28:19 “Beytel”: “Tanrı’nın Evi” anlamına gelir.
  Yar.28: 22 Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı’nın evi olacak. Banavereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim.”
  Hz ibrahimin Hindistan tan geldiği yolunda ise kesin olarak geldi yada gelmedi diyebileceğim bir bilgiye ulaşamadım ama gelmesinde bir sakınca yok her yerden gelebilir. biz her millte bir peygamber gönderdik……

  “Biz her millete bir peygamber gönderdik.O da “Allah’a ibadet edin, tağuttan uzak durun!” dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidâyet nasib etti, bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görün!”(Nahl, 16/36).
  Hintlilerde bir millet olduğuna göre hindistana da zamanında bir peygamber gönderilmiş olması gerekir.

  Hac hazreti muhammet döneminde değil daha önce hazreti ibrahim döneminde yapılmaktadır.

  Hani Biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.”
  (Hac, 26)
  Hac Hz ibrahim döneminde farz oluyor.

  “İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.”

  (Hac, 27)

  Hazreti ibrahim döneminde kurban etleri yeniyor ve yoksullara dağıtılıyordu.

  “Kendileri için birtakım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.”
  “Sana, hilalleri sorarlar. De ki: “O, insanlar ve hacc için belirlenmiş vakitlerdir…”.
  (Bakara,189)

  Hz muhammet peygamlerin ilki değildir dolayısıyla daha önceki değişik kavimlere gelen peygamberlerin yapmış olduğu ibadetlerle bir benzerlik olması oldukca noral birşeydir. yani hindistana yada başka bir yere gönderilmiş olan bir uygulamış olduğu bir hac veye başka bir ibadette benzerlik olması onun çalıntı olduğu anlamına gelmez daha önceki peygamberler döneminde var olan bir ibadetin zamanla insanlar arasında yanlış uygulamalara neden olmuş ve bu rabbin emriyle düzeltilmiştir. yani hac hz muhammet dönemeninde başlamamış daha önce başlamış ve hz peygamber döneminde ayetlerle bazı yanlış uygulamalar düzeltilmiştir.

  2:198 – Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat’tan indiğiniz zaman Meş’ar-i Haram yanında (Müzdelife’de) Allah’ı zikredin. O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız.

  bir yerde de buradan para kazanmak için araplar bunu uydurmuştur gibi bir iftira ya rastladım. aşağıdaki ayeti kerimeyi iyi okuyun onlar sizin gibi değildi eğer öyle olsaydılar pis temiz demez herkes gelsin yolumuzu bulalım derlerdi. ama öyle değil :

  “Müminler! O müşrikler birer pisliktir; bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksul kalmaktan korkarsanız Allah emir verirse ilerisinde ikramıyla sizi zenginleştirir. Allah bilir, doğru karar verir.” (Tevbe, 9/28)

  46:9 Ey Muhammed! De ki: “Ben Peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

 39. willheilm permalink

  gerçekler acıdır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: