Skip to content

ŞEHZADE MUSTAFA…

Mart 7, 2012

Şehr-i Konstantiniyye’nin sokaklarını sel götürüyordu, gök delinmiş ağlıyordu adeta  günlerdir…

halk isyanda, ocak isyanda, kul isyanda…

yer isyanda…gök isyanda…

Kıydığı şehzadesinin günlerce başında bekleyen Kanuni Sultan Süleyman isyanda…

Osmanlı tarihi boyunca ölümüne en çok ağıtlar yakılan, en çok hüzünlendiren, en yürek burkan 3 ölümden biridir o’nun katledilişi…

diğerleri hiç şüphesiz Cem Sultan ve Genç Osman’dır…

Hep konu o olunca cümleler şu şekilde kurulur…”eğer osmanlı tahtına o geçse idi…”

hiç şüphesiz çok farklı şeyler olurdu. dürüst, adil, ilkeli, ufku geniş, eğitimli bir şehzadeydi ŞEHZADE MUSTAFA…Yeniçeri ocağı’nda yetişmiş, yeniçeri adabı ve terbiyesi ile yoğrulmuş, yeniçeri gibi kılıç kuşanmıştı. mizaç olarak dedesi YAVUZ’a benziyordu fevkaladesiyle…

Yaşamı;

1515 yılında babası Sultan Süleyman’ın şehzadeliği sırasında Manisa’da dünyaya geldi. Dedesi Yavuz Sultan Selim’in 1520’de hayatını kaybetmesi üzerine Osmanlı tahtına oturmak üzere İstanbul’a giden babasını yanında İstanbul’a gitti.

Hürrem Sultan’ın babasının sarayına girmesinden sonra annesi Mahidevran ile Kanuni’ye dört şehzade daha doğuran Hürrem Sultan arasında, Kanuni’den sonra kendi oğullarının tahta çıkmasını sağlamak için büyük bir mücadele yaşandı.

Şehzade Mustafa, 1533 -1541 arasında Saruhan Sancak Beyi olarak görev yaptı. Saruhan (Manisa), padişah adayının görev yaptığı yer kabul edilirdi. 1541’de Amasya Sancak beyliğine atandı; Saruhan Sancak Beyliğine ise kardeşi Şehzade Mehmet getirildi. Şehzade Mehmet’in beklenmedik şekilde 1543’te ölümünden sonra Saruhan Sancak Beyliğine Şehzade Selim getirilirken; Şehzade Mustafa ise Konya Sancak beyliğine atandı.

Kırım’lı Fülhane hatun ile evli olup mehmet ve ahmet isimli iki de evladı vardı…

Şehzade Mustafa iyi bir asker, iyi bir devlet adamı olmanın yanı sıra iyi de bir şairdi…MUHLİSİ mahlası ile şiirler yazardı, aynı zamanda hattat’tı.

Babası’nın Irak, Korfu ve Boğdan seferlerinde ANADOLU MUHAFIZI, Avrupa seferinde de İSTANBUL MUHAFIZI oldu.

Birçok kişinin MUHTEŞEM YÜZYIL adlı tv dizisi ile varlığından haberdar olduğu Şehzade Mustafa yukarıda da bahsettiğimiz üzre hem fiziki hem de mizaç olarak dedesi Yavuz Selim’e benzemesine rağmen, dedesinin izinden gitmemiş, babasına hiçbir şekilde başkaldırmamış ve hep sadık kalmıştır…

katledilirken bile…

Pek tabi hemen hemen tüm tarihi kaynaklar Musrafa’nın katlinde hep Hürrem sultan’ı sorumlu göstermektedir. lakin bu elim olayda yegane suçlu hürrem sultan ve onun bir türlü dizginlenemeyen taht hırsı değildir.

Mustafa’nın katlinin esasen baş sorumlusu bizzat babası Sultan Süleyman’dır…Sultan Süleyman’da ne yazık ki Mustafa’yı, kendi öz oğlunu kıskanmış, ordu, özellikle yeniçeri ve sipahiler tarafından sevilmesi ve türkmenlerin o’na olan sadakati ve sevgisini hep kıskanmıştır. dolayısıyla karısı Hürrem Sultan ve damadı Rüstem Paşa’nın tertipledikleri bu tezgaha bir şekilde hem ortak olmuş, hem de göz yummuştur Kanuni(!)…

Kaynaklara göre pek çok devlet adamının gözünde, Şehzade Mehmet’ten sonra veliahtlığa Şehzade Mustafa layık görülmekteydi. Taht yarışında Mustafa’yı bertaraf edebilmek için Hürrem Sultan’ın emri ile Sadrazam Damat Rüstem Paşa tarafından sahte mektuplar ürettiği düşünülür. Bu mektuplar, Şehzade Mustafa’nın babası hayatta iken onun tahtına göz diktiğini gösterir niteliktedir. Başlangıçta iddialara inanmayan Kanuni, Nahçiven Seferi’ne çıktığında Konya Ereğlisi tarafında (bugünkü Akhüyük Köyü) konakladığı sırada el öpmeye gelen Şehzade Mustafa’yı orada boğdurdu. Şehzade’nin saray hademelerinden Zal Mahmut Ağa’nın arkadan saldırması sonucu hayatını kaybettiği düşünülür. Cesedi çadırın önüne asılmış, cenazesi daha sonra Bursa’ya gönderilerek II. Murat türbesi yakınına defnedilmiştir. Şehzade Mustafa’nın türbesi, 1555 yılında kardeşi Şehzade Selim tarafından yaptırılmıştır.

(Şehzade Mustafa’nın öldürülmesi)

Şehzade’nin katlinin elim bir olaya dönüşmesinin bir başka sebebi de, binlerce yıllık Türk Töre’sinde o güne kadar katledilen, yahut ölüm emri infaz edilen hiçbir hanedan mensubu’nun kanının akıtılmayışıdır. lakin Mustafa katledilirken cellatlarına karşı koymuş, güçlü kuvvetli olduğundan infazı gerçekleştirmekle memur edilen 3 cellat o’na güç yettirememiş ve bir türlü o’nu boğmayı başaramamışlardır. şehzade kendine saldıran cellatları hal etmiş iken zal mahmut ağa şehzadeye arkadan hamle etmiş ve onun dengesinin bozulmasına sebe olmuş, bunun üzerine cellatlardan biri baltasına davranarak mustafa’nın göğsüne 2 darbe indirmiş, mazlum şehzade’nin kanı akıtılarak yaralanması sağlanmış ve güçsüz düşüp takati kalmadığında boğazından ilmek geçirilerek boğulmasına mazhar olunmuştur…

(şehzade mustafa’nın türbesi-BURSA)

Ölümünden sonra;

Şehzade Mustafa’nın ölümü askerler ve halk arasında büyük tepki yarattı.

Pek tabi yeniçeriler ve mustafa’yı seven tüm ahali idam olayına tepki gösterip rüstem paşa nın azlini isterler. olaydan sorumlu gördükleri Rüstem Paşa’nın çadırına saldırdılar ancak onu bulamadılar. bunun üzerine, rüstem paşa azledilip sürgüne gönderilir, mustafa nın cenazesi de yanında bir kaç cellatla bursa ya gönderilir. mustafa orda gömülür, cellatlar da henüz 7 yaşında olan, mustafa nın oğlu şehzade mehmet’i ilerde dedesine karşı açacağı olası bir intikam savaşını önlemek için öldürürler.
kanuni nin hurrem den olma en küçük oğlu cihangir ağabeyinin trajik ölümüne dayanamaz ve olaydan birkaç ay sonra üzüntüden ölür. O’nun da hatırasına hürmeten istanbul beyoğlu’ndaki bir bölgeye o’nun ismi verilerek “cihangir semti” olarak ölümsüzleştirilir…

Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî , Şeyh Ahmed Efendi, Selîmî, Kâdirî gibi şairler mersiyeler yazdılar. Hakkında yazılmış en tanınmış mersiye, Taşlıcalı Yahya Bey tarafından yazılmış olandır.

Ölümünden sonra Şehzade Mustafa adına “Düzmece Mustafa” isyanı adlı bir isyanın başlatıldığı düşünülür. Şehzadenin celladın elinden kurtulduğunu ve kendisinin Şehzade Mustafa olduğunu söyleyerek tahta yürümeye kalkışan “Düzmece Mustafa”, Orhan Asena’nın Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe adlı oyununda konu edilir.

Amasya’daki Şehzadeler Müzesi’nde Şehzade Mustafa’nın bir balmumu heykeli vardır.

Taşcalı Yahya tarafından yazılan Şehzade Mustafa Mersiyesi;

I. bend
Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı
(Meded, meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı.
Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Han’ı yakaladılar ve
boğdular.)

Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı
Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı
( Onun güneş gibi parlak olan yüzü battı ve maîye-
ti bozuldu. Osmanoğullarını hîle ile günaha sok
tular.)

Geçerler idi geçende o merd-i meydânı
Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı
(Padişahın yanında o yiğidin sözü geçtikçe onu
çekiştirirlerdi. Nihayet devir padişahını felek, on
ların yönlendirmek istedikleri tarafa döndürdü.)

 Yalancımın kun bühtanı bugz-ı pinhânı
Akıtdı yaşumımı yakdı nâr-ı lıicrânı
( Yalancının kuru iftirası ve gizli düşmanlığı gözümüzün
yaşını akıttı, gönlümüzde ayrılık ateşi yaktı.)

 Cinayet etmedi cânî gibi anıın câm
Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı
(Zavallı şehzade caniler gibi bir cinayet işlememiş-
ken, belâ seline düşüp boğuldu. Bütün yanında bu
lunan yakınları darmadağın oldu.)

N’olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm
Yazuklar ana reva görmedi bu rayı gözüm
(Keşke şu olayı gözüm görmemiş olsaydı. Doğrusu
ya, şehzade hakkındaki hükmü doğru ve uygula-
nan cezayı adalete uygun görmedim.)

II. bend
Tonandi ağlar ile nurdan menâra dönüp
Güşâde hatır idi şevk ile nehâra dönüp
( Şehzade beyaz bir elbise giymiş, bu haliyle nurdan
bir minareye dönmüştü. Babasını göreceği için mutluluktan parlayan yüzü gündüzü andırıyordu.)

Göründi halka dıraht-ı şükûfezâra dönüp
Ütag u haymeleri karlu kûhsâra dönüp
(Şehzade halka çiçek açmış bir ağaç gibi göründü,
otağ ve çadırları da karlı dağlara benziyordu.)

Tururdı şâh-ı cihan hiddet ile nâra dönüp
Yürürdi kullan yamnea lâle-zara dönüp
(Cihan padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman
hiddetten ateşe dönmüştü, yanında yürüyen adanılan
da bir lâle tarlasını andırıyordu.)

Müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp
El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karâra dönüp
(Padişahın çadırları bedenlerle süslenmiş, ak
hisara dönmüştü. Şehzade ise sevincinden güneş
gibi yerinde duramaz bir haıe gelmiş ve el Öpmek.
için otağa doğru yürümüştü)

Tolmdı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp
Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp
( Ay parçası gibi şehzade bath, babasının otağından
dönüp gelmedi. Sonra onun cenazesini görenler
yağmur yağdıran bahar bulutu gibi ağlasınlar.)

Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ
Dehânma düşen olur hemîşe nâ-peydâ
(Bu dünya çadırı, dâima ağzına düşenin görünmez
olduğu iki başlı bir ejderhadır.)

III. bend
O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum
Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm
(Ayın ondördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı
olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı
telef etti.)

Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm
Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm
(Gök yüzünde birer yara gibi görünen yıldızlar
şehzadenin, hasretiyle dövündü kaldı. Osmanlı
ülkesi onun ayrılığı akşamında hasretle yandı
tutuştu, gözleri yaşlarla doldu. )

Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum O
mâhı ince hayâl ile etdiler ma’dûm
(Hüzün ve keder hücumu Konya halkına karalar
giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, us
taca entrikalarla yok ettiler. )

Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm
Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum
(Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi şehzadenin
boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise
ona boyun eğdi.)

Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-ma’lûm
Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum
(Hatası görülmemiş ve günahı bilinmem işken öldü-
öldürülen şehzâde, ne mübarek ve manen ne mutlu
bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır!)

Yıkıldı yer yüzine aslına rücû etdi
Saadet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi
(Şehzâde yer yüzüne yığılıp kaldı ve aslı olan top
rağa döndü. Şehîdlik mutluluğuyla İlâhî makam
civarına gitti.)
(TAŞCALI YAHYA)

Reklamlar
32 Yorum
 1. Zerrin permalink

  Sultan süleymanmış yattıgi yerde azaptan kurtulamaz inşaallah.. Ôyle akıllı dürüst bir evlada nasıl kıyılır. Hicmi vicdan yokmuş dunyayi fethetse be yazar bit kadar degeri yok gözümde..

 2. memed permalink

  sen sadece şerefsiz bir süleymansın şerefsiz korkak süleyman

 3. tuğba permalink

  Kanuni sultan süleyman han evladına kıymış olabilir ama unutmayın yaşanan her şey kader.ve padisahlarımızın hepsi müslüman ve insan hatasız kul olmaz.eger ki mustafa han kendine gönderilen mektuplarda kendini savunsaydı ve benim cananım babam beni bilmezmiydi demeseydi belki her şey degişik olurdu ama untmayalım her şey kader.hürrem sultanın da hatası war ama untmayalım o bir anne ewlatlarını kardeş katlinden korumak için her şeyi yaptı ve o ne büyük ALLAHın kulu ki bu dünyada ödedi bedelini tek tek.düşünün eger bu olaylar olmasaydı türkiye cumhuriyeti olmaya bilirdı bu çağda osmanlı gibi yüce devlet nasıl yasayabilirdi? ve her yükselişin inişi vardır.şehzade mustafa katledilmiş olabilir ama taslıcalı yahyanın dedigi gibi şehit o ve kutlu insan.lütfen padişahlarımıza sultanlarımıza şehzadelerimize paşalarımıza laf söylerken biraz düşünelim bu tarihi belgeler niye yandı?niye her kafadan ayrı ses çıkıyor? yukarda okudugum yazı için demiyorum.padişah hep halvette olsaydı nasıl dogal sınırlara ulaşacaktık? araştr

  • sinem permalink

   ya ne diyosun her sey kadermiş, azıcık din bilgin varsa insanın kaderini kendisinin yazdıgını bilmiş olman gerekir. mesela bugun gittim birisini oldurdum aaaa kader diyip işin içinden sıyrılalım o zaman

  • nazar permalink

   tugba bende ozaman kotu bırı olayım onun bunun gunahsızların canını alayım ama benım herseyım olsun fakır fıkara doyurayımm olurmuu ne zeka var sızde yaa ne zeka ya mantıklı dusunn kım kabul eder bunu kım hemm kotuuluk yapacak bıryandan da sımdıkı zaman ıcın söleyım bır yandanda bası gozu ıcın hayır yapacakkk yok öle arkadasss yokk tamm sımdı zengınler bır yandan can alsın dıyer yandanda okul yaptırsın camı yaptırsın ne guzell demıı bana tersss tersss

  • ENES permalink

   sen nediyosun ya gafil 2. selim geçti yerine Şehazade Mustafa hepsinden kıymetliydi hürremin ana yüreğimiş yesinler kader mader değil tamam mı bu rusların Şehzade Mustafa’yı idam ettirip Osmanlı’yı çökertmesidir nitekim öyle olmuştur Şerefsiz sultan süleyman ruslara kanmıştır eğer Şehzade Mustafa o zaman padişah olsaydı tarih böyle olmazdı dünyanın %70 i Osmanlının olurdu MEKANI CENNET OLSUN ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ama (hürrem orospsu süleyman pezevinki ayyaş selim orrosp mihrimah hepsi kabir azabı çeksin)İnşallah bu dünyada rahat eden o şerefsizler Cehenneme gider AMİN

   • Devlet Anlayışı en ufak hatayı kabul etmez devlet yönetim. Sistemi ne evlat tanır ne baba diziler. Bakarak tarihe araların. Küfür edemezsin her insan hata yapar ama ecdada laf söylenmez.

 4. hürrem sultanın çizilmiş resmine bakın boynu saçı gözüküyo müslüman kadın böyle bir erkegn karşısına çıkabilir mi? onu kaynanası hafsa sultan kuran okurken sesini begendi için layık görmuş.hala her ay 300 aileye yardım yapılıyo onun vakfından.haseki hastanesinde gidip tedavı oluyoruz.çesmeler.hamamlar.hanları gecin bir de şuna bakın hz.peygamberimiz(s.a.w) rahatsız olmasın diye rayların altına keçe koydurmuş bu kadar zeki ve müslüman…tek ricam bir türk olarak tarihimizde ki kişilerin hakkını yemeyin ve hakkında kötü konuşmayın hepsi oyun yabancıların bize oynadıgı oyun.tarihini,dilini,dinini unutan bir millet kolay yıkılir.bir resimde görmüştüm sultanlar hamamda çırıl cıplak sizce mümkun mü? bunu tasvir yapan ressam oraya nasıl girebilir haremlik selamlık diye bi tabir vardır hani.iste biz okumaktan aciz bari düşünmekten aciz olmayalım..gelmiş geçmiş bütün Atalarımız ve Atatürk ve askerlerimizden Allah razı olsun.oyuna gelmiycem ve onlar hakkında kötü düşünmüycem ruhları şad olsun…anlayışınız için teşkkr

 5. K.bkmayı yukarda belirtmiş oldugum rayların altına keçe döşeme olayı abdülhamid döneminde gerçeklesmişti hicaz demiryolu projesinde padişahımızın verdigi emirle.tekrar k.bkmayın bilgi karışıklgı oldu geç kalmadan düzeltebildim 🙂

 6. Tarafsız Tarih permalink

  Şunu iyi bilmeniz gerekiyor ki I.süleyman osmanlı devletinin sonunu hazırlayan padişahtır. bütün kaideleri o bozmuştur hemde olumsuz yönde. Evlatlarına kıydığı yetmiyormuş gibi sanki hiç ölmeyecekmiş gibi gelecekte çıkabilecek tehditleri de ortadan kaldırmış ( torunlarını da öldürtmüş) böyle yapan bir ecdadın ruhu nasıl şad olur? Allah rahmet eylemesin kemikleri sızlasın inşallah

  • ENES permalink

   dediğine katılıyorum kardeşim bu dünyada Şehzade MUSTAFA rahat edmedi AMA İNŞALLAH Şehzade MUSTAFA öteki dünyada rahat ederken bunlar İnşallah rahat etmezler AMİN (süleyman hürrem selim mihrimah pezeving rüstem paşa ) ama Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayazid ve ŞEHZADE MUSTAFA’NIN RUHU ŞAD OLSUN

 7. bit kadar değeri yok gözümde sultan süleymanın kemikleri sızlasın yattığı yerde nur içinde yatsın şehzade mustafa ve oğlu mehmet insanın biraz insan olması lazım padişah olsan ne yazar

 8. YÜCE RABBİM herişeyi gören ve bilendir RABBİMden tek dileğim şehzade mustafanın nur içinde yatmasıdır. ve ayrıca bu bilgilerden sonra benim gönlümün cihan padişahı ŞEHAaDE MUSTAFA dır. ALLAH ne türlü oyunlar oldunu bilir. merak ediyorum bunun hesabını nasıl verecekler…

 9. Bertuğ permalink

  Hürrem Sultan Mihribah ve Rüstem inşallah cehennemden çıkmazlar hep azap içinde kalırlar ateşlerden elbiseleri olur.
  ŞEHZADEMİZ MUSTAFA nur içinde yatsın….

 10. şehzade mustafa nur içinde yatsın

 11. nazar permalink

  bu bölumden ögle etkılendımkı fılm bıtelı 11:15 de bıttı sanırım ve suan saat gece 03:03 olmus ben halan mustafanın hayatını okuyorum..bır baba evladını kıskanırmı ılerde buyurde torunum tahtımı alır dıe dusunurmu yazıklar olsun sana padısahh yazıklar olsunn olsun yattıgın yer yerın olmasın işlhhh kı buna hurrum mıhrıbah ve rustem de dahıllll!!!!! sehzademm mustafa ve oglu rabbımm yerınızı her daımm cennet yapsınn ruhunuz saad olsunn..:((

 12. Barkın Avcı permalink

  Eksik olan yönler var.
  Birçok tarihçiye göre Şehzade Mustafa Osmanlı hükümdarlık yasalarını çiğnemiş ve tuğra bastırmıştır. Osmanlıda tuğra sadece ve sadece Padişaha aittir. Padişah dışında birisinin bunu yapması yeni bir devlet kurulması anlamı taşır.
  Yine Şehzade Mustafa şehzadelerin sakal bırakması yasak olmasına rağmen sakal bırakmıştır.
  Çünkü Osmanlı Hanedanında sakal sadece Padişah tarafından bırakılabilir. Kendisi bununla ilgili defalarca uyarılmasına rağmen sakalını kesmemiş ve padişaha meydan okumuştur.
  Bunların hiçbiri evlat katlini haklı çıkarmaz ancak 450 yıl öncesinde insanları o zamandaki yasalarıyla yargılamak gerekmektedir.

 13. Yasin permalink

  Arkadaşlar.. gaza gelib padişaha sövmek beddua okumak, ne kadar ayıp. o zaman F.S. MEHMET Han da kötü öylemi. dizide duygusala bağlayıb. gaza gelmeyin. Esas o yaptığınız ayıp ve günahtır.

 14. vijdan permalink

  Osmanoğulları hileyle yalanla birinci Mustafayı katlettiler çok şükür ki ikinci Mustafa yı katlemediler Kimse buna izin vermedi. (Mustafa Kemal Atatürk) Tarih affetmez

 15. Kerem permalink

  Baştan sona bir katliam gerçekten kıymışlar AL-I OSMANA..GÖNÜLLERİN SULTANI MUSTAFA NUR İÇİNDE YAT.ALLAH RAHMET EYLESİN

 16. hasan permalink

  kanuni sultan süleyman büyük bir hükümdar allah rahmet eylesin hakaret etmek dogru degil kimse geçmişi bilemez hatasıyla günahıyla tarih geçmişte kaldı.ayrıca şehzade mustafa yaşasaydı daha iyi olurdu nerden bileceksiniz belki ondan gelenlerle ülke daha erken yıkılacaktı allah rahmet eylesin

 17. gulsah permalink

  bizler suan 2014 yilindayiz sehzade mustafa olayi ise bundan 500 yil önce ozamanki yaşamda yaşamak zorunda olunulan hayat alintilarida çok farklidir mutlaka en basinda insanlar dinin emrettiklerini suandan daha dikkatli uyguluyorlardir bundan bence herkes hemfikirdir ve düşùnùnki dini bukadar yogun yaşayan bir halk ve onun cihan hükümdari oglunu merhametsiz ce suçsuz yere katledicek bôyle birşey mümkün olamaz

 18. gökhan permalink

  şehzade mustafa velihat şehzadedir zaten bunuda kanuni kendisi söylemiştir. kanuni ölünce yerine musfatanın gececegi bellidir zaten mustafa velihat iken gider iran şahı tahmas ile anlaşırmı? defalarca irana saldıran osmanlının şehzadesine iran ne yapabilirdi gelipte başamı getirceklerdi mustafayı öyle bi güçleri olsa zaten osmanlı diye bişi bırakmazlardı. o yüzden ihanet gibi bir durumun gercek oldugu küllen yalandır bana göre pisi pisine ustaca entrikalar ile harcanmıştır şehzade mustafa. o kadar büyük bir cografyada gelsen iran habercisini amasya yolunda yakala nerden bildin???? osmanlının istihbaratı cok güclüydü diyelim o zaman şehzade mustafa habersizmiydi bu istihbarattan gibi bir durum cıkar gönlü rahat yazmış mektubu bu mümkünmü??? diyelim ki mustafa sucluydu peki 7 yasında mehmettemi sucluydu? saraya alabilirdi ama alamadı yüzüne bakamazdı cünki haklıydı ve ilerde haklı olarak karsısına dikilcekti kendi hatasını devlete mal etti yerin cennet olsun şehzade mustafa……….

 19. Çadıra asma olayı gerçek değil. Tarihçiler de söyledi bunu, ordugah o kadar karışık iken çadıra asılsaydı ordugahta büyük bir isyan çıkabilirdi.

 20. Melike permalink

  16 yaşında bir kızım ve ben inanamıyorum. Ecdadına bu şekilde rahatça küfür edebilen, beddua edebilen insanlara inanamıyorum. Bir baba ister mi evladının katlini, hemde kendi emriyle? Elbette istemez ama biraz durup düşünmeliyiz. Geçmişle geleceği pekiştirmemeliyiz. O zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları farklı, düşünceleri farklı, 500 yıl öncesi söz konusu. Elbette bende üzüldüm ecdadımdan böyle bir insanın ölümüne fakat o şehit oldu ve emin olalım ki öbür dünyada mutludur. Hem bakın o Mustafa’dan sonra bir Mustafa daha geldi ve kurtardı Türk Milleti’ni. Böyle düşünmeliyiz. Onlar bizim atalarımız. Onlar olmasaydı böyle şanlı bir vatana sahip olabilir miydik? Lütfen onlar hakkında konuşurken cümlelerimizi düşünerek kullanalım. Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin.

  • Mehmet permalink

   Herşeyi anlarım ama 8 yasındaki masum bir cocugu öldurmeyi anlayamam….

 21. jinda akşin permalink

  allah senin belanı versin süleyman

 22. İbrahimege permalink

  Devlet-i Aliyenin Huzuru kendi ailesinden üstün tutmalarına sevinmelisiniz. O zaman ki şartlar ile şehzade mustafa’nın sultanlık makamında yapacağı şeylerin iyi yönde olmayacagı kanaatine vardırılıp böyle bir tarih olmuşsa eğer. Ecdadımızın bunda hicbir sucu olmadıgını düşünüyorum. Kİ onlar devleti için kendi oğlunun canına kastetmişse. Devletini böyle içten sevebildiğine gözlerinizin dolması lazımdı. Siz dostlar devletiniz için napıyorsunuz ki. Kalkmış osmanlının en parlak döneminin padişahına laf edebiliyorsunuz.

  • BattalGazi permalink

   Burada sıradan bi insandan değil Şahzade Muftafa dan bahsediyoruz en büyük özelliklerinden biri sadakat olan babasını tapacak derece de seven ve öleceğini bile bile babasının yanına gidecek bi cesaretten bahsediyoruz biraz düşün bence.

  • Mehmet permalink

   Herşeyi anlarım ama 8 yasındaki masum bir cocugu öldurmeyi anlayamam….

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: