Skip to content

KIPÇAKLAR…KUMANLAR…

Aralık 25, 2011
 
 
En kalabalık türk topluluklarından biridir.

daha doğrusu türk dünyasını oluşturan 3 kalabalık boydan biridir.

OĞUZLAR
KIPÇAKLAR
KARLUKLAR

Kıpçaklar göçebe bozkır topluluklarıdır. bugün orta asya, karadeniz’in kuzeyi, doğu avrupa, anadolu, kafkaslar ve ortadoğu’da varlıkları devam eden kıpçak halkları şunlardır;

-tatarlar
-kazaklar
-kırgızlar
-başkurtlar
-nogaylar
-karakalpaklar
-karaçaylar
-balkarlar
-kamuklar
-ortadoğu ve mısır memlükleri

(deşt-i kıpçak haritası…)

kıpçak topluluklarının yaşadığı coğrafya deşt-i kıpçak olarak adlandırılmıştır;

işte bu deşt-i kıpçak coğrafyasından diğer yakın coğrafyalara çeşitli kıpçak göçleri olmuştur;

ORTADOĞU’YA VE MISIR’A KIPÇAK GÖÇÜ;
özellikle abbasiler devrinde arap coğrafyası ile ilişkiler kuran kıpçaklar, hem islamiyeti benimsemiş, hem de arap ve selçuklu ordularında paralı askerlik yapmışlardır.
Mısır’da yönetimi ele geçiren Selahaddin Eyyubi, ordusunda kölelerden oluşturulan birliklere, Abbasi halifelerinin bu geleneğine giderek ağırlık vermiştir. Memlûk Sultanlığına adını veren ve Mısır ordusunun süvari bilirliklerini oluşturan Memlûk Atlı birlikleridir. Bu birliklerin komutanlığını elinde bulunduran kimseler zaman içinde devletin başına geçmişler ve kurdukları devlete arapça köle anlamına gelen memlük devleti adını vermişlerdir. memlükler’in bir başka adı da kölemenler‘dir.

  (kölemen-memlük devleti…)
kölemenler, Mısır’da Bahriye Memlûkleri olarak bilinen hanedanı kurdular. Memlûkler’in en önemli hükümdarı olan Sultan Baybars, Kırım yarımadasında doğmuş bir kıpçak türkü’dür. Memlüklerde Mısır tarihinde önemli yeri olan ; Kutuz , Aybek , Aktay , Kalaun gibi önemli Kıpçaklı askeri komutanlar yetişmiştir. Bu komutanların mukavemeti Mısır’ı Moğol istilasından korumuş, Mısır Kıpçak ordusu Dünya’da Moğolları yenen ilk ordu olmuştur.
 resim(memlük-kıpçak süvarisi…)
DOĞU AVRUPA’YA KIPÇAK GÖÇÜ;
Kıpçaklar’ın batı kolunu oluşturan KUMANLAR‘ın sahne aldığı göçtür. deşt-i kıpçak bölgesi moğol istilasına uğrayınca kıpçak boyları’nın bir kısmı avrupa’ya doğru göçe başlarlar, işte avrupa’ya göç eden bu kıpçak boyları kumanlar olarak tanımlanır…
kumanlar bir oğuz boyu olan peçenekler ile savaşıp onları önlerinden sürünce avrupa’ya akınlar düzenlemeye başlarlar.
macaristan, polonya, romanya, balkanlar ve bizans’a sürekli akınlar düzenlerler. hatta bir seferinde istanbul’u kuşatırlar.
avrupa’ya göç eden kıpçak toplulukları hristiyanlığı benimser, avrupa, özellikle bizans ordusunda paralı askerlik yaparlar, malazgirt savaşı ile birlikte bizans ordusu’nda paralı askerlik yapan diğer türk toplulukları peçenekler ve uzlar’la birlikte anadolu’ya yerleşirler ve hristiyan karaman türkleri‘nin(karamanlılar) kökenlerini oluştururlar…
kumanlar bizans’ta paralı askerlik yapmalarından başka, doğu avrupa-balkanlar’da çeşitli beylikler ve krallıklar kurmuşlardır.
bugünkü moldova’nın tarihi adı olan beserabya’nın adı, bu bölgede bir prenslik kurmuş olan kuman tigini tokdemir’in oğlu basaraba‘dan gelmektedir.
yine bugün bulgaristan ve romanya’nın karadeniz kıyılarını oluşturan bölge olan dobruca‘ya adını veren de bir kuman komutanı olan dobriç‘tir.
Dosya:Polovtsy.jpg
dobruca beyliği;
anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan saltuklular soyundan gelen sarı saltuk’un beraberindeki çepniler ile birlikte kırım’a geçerek altınordu hanlığındaki kıpçak akıncılarla birlikte düzenlediği akınlar neticesinde romanya’nın karadeniz kıyısında dobruca bölgesinde kurulan türk devletidir.
sarı saltuk ve sonrasında seyid ismail tarafından kurulan bu devletin varlığına ece halil saltuk döneminde tatarlar tarafından son verilmiş, ece saltuk ve kendisine bağlı bir grup kıpçak ve oğuz türkü anadolu’ya göç etmiş, önce karesi beyliği, daha sonra da osmanlı devleti’nin hizmetine girmişlerdir.

Codex Cumanicus:
Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinden (Kumanlar) italyanlar ve Almanlar tarafından 14. yüzyılda derlenmiş iki bölümlük bir eserdir.(italyan bölümü, alman bölümü)
el yazması, Sözlük-metinler derlemesi olarak sayılabilecek eserin adı Latincedir ve Kuman Kitabı olarak Türkçeye çevrilebilir. Codex Cumanicus’un amacı kuman türkleri arasında hristiyanlığı yaymaktır.
netice itibariyle kuman türkleri her ne kadar hristiyanlığı kabul etse de dillerini unutmamış, sonraki yüzyıllarda dahi kıpçak türkçesi konuşmuş ve eserler meydana getirmişlerdir.

Örnek bölümler;
Kökteki hanlıkta baralmaz-biz Tengri kattında (gökteki krallıkta Tanrı katına varamayız.)
Sözlük bölümünden
agıngıç: merdiven
kıskaç: kıskaç
olturguç: oturulacak yer, sıra, koltuk
açkuç: anahtar
yülügüç/yülüngüç: tıraş bıçağı
yapkıç: kapak, örtü

Alman codexinden

Kıpçak Türkçesi;

Sağınsa men bahasız anını
Kim Xristoz töktü söüp ulunı
Tıyalman yaşınını.
Kim unut’ay munça yigitlikni
Kim içip tatlı çoa suunı
Toydırıldı canını

Yesus tatlı eç yamansız egeç
Ne ıynar sen eç yazısız egeç
Öz nezik boyuñnı

Türkiye Türkçesi
Düşünsem paha biçilmez kanını
Ki isa döktü sevip kullarını
(Bu nedenle) engelleyemem gözyaşımı
Kim unutabilir bunca iyiliği
Ki içip kaynak suyunu
Doyurdu canını

isa (sen) tatlı ve kötülüksüz iken
Niye azap çektirirsin hiç günahsız iken
Kendi nazik bedenine

KAFKASLAR’A KIPÇAK GÖÇÜ;
Kafkasya’daki gürcü kralı’nın selçuklu baskısından bunlaması üzerine ve bizans ile gürcistan arasında bir tampon bölge kurmak istemesiyle gerçekleşen göçlerdir.
Kuzey Karadeniz Deşt-i Kıpçak diyarındaki Kumanlardan 50.000’e yakın Kuman ailesi (yaklaşık 300.000 kişi) Kırımlı Büyük Kıpçaklı Başbuğ Şaraga Han (Sarıcık) ın torunu Atraga Han (Atrak) önderliğinde Kafkaslar’dan Gürcistan ve Azerbaycan’a kadar indi (1118). Gürcü Kralına kızını veren Atraga Han beraberindeki Kumanlarla Batı Gürcistan’da Batum, Artvin , Çoruh vadisine yerleşti.
Gürcü kralının isteği üzerine Kumanlar kurdukları 40.000 kişilik ordu ile Tiflis’i ağır bir kuşatmanın sonunda Selçuklu Devleti’nden geri aldılar (1123). Kumanların savaş becerisini gören Gürcüler tekrar Kuzey Karadeniz’deki Kumanlara haber yollayıp ülkelerine davet ettiler.
Bunun üzerine 45.000 civarında Kuman ailesi (yaklaşık 250.000 kişi) Sevinç Han liderliğinde Gürcistan’a yerleşti (1195). Bu ikinci ve son iskân Kuzey Karadeniz, Deşt-i Kıpçak diyarından gelen son iskândır. Gürcistan’da uzun süre kalan Kumanlar Hristiyanlıktan etkilenmeye başladılar.
Gürcistan’a ikinci Kuman göçünün ardından sayıları 800.000 e yaklaşan Kumanların yurtlanma sorunları baş gösterdi. Gürcü – Kıpçak karma ordusunun Başkomutanı Başbuğ Kubasar (Ters saldıran) Başkomutanlık konusunda Gürcülerle anlaşmazlığa düşmesi üzerine bazı Kuman beyleri Kubasar Bey’in oymağı ve kendilerine bağlı oymakları alarak bugünkü Türkiye sınırları içerisine; Rize ve Trabzon sahil bölgelerine yerleştiler (1212).
Trabzon imparatorluğu’na vergi vermeyen Kumanlar, kralın Artvin’e uyarı amaçlı gönderdiği küçük bir orduyu imha etmekle kalmayıp; Trabzon’u basıp yağmalayarak karşılık verdiler. Ortodoks olan Kıpçaklar Osmanlı imparatorluğu’nun bölgeye hâkim olmasıyla Müslümanlığa geçtiler. Gürcistan’daki Kuman beyleri çeşitli zamanlarda siyaset izleyerek varlıklarını sürdürmeye çalıştılar.
bugün türkiye’nin doğu karadeniz bölgesinde, gürcistan’da batum ve havalisi ile acaristan’da halen kuman türkleri varlıklarını sürdürmektedir.

(bir acar-karakalpak türkü…)
birtakım kaynaklarda müslümanlığı benimsemiş ermeniler olarak adlandırılan hemşinliler de kuman türkleridir…
zira hemşinliler şamanist kuman türkleri iken gürcistan etkisi ile hristiyan olmuş, daha sonra osmanlı himayesi ile müslümanlığa geçmişlerdir. bundan dolayı da dönme ermeni olarak adlandırılmaktadırlar.

TÜRKiYE’DE KUMANLAR;
Türkiye’de günümüzde doğu karadeniz bölgesi’nde “laz” olarak adlandırdığımız türk halkı aslen kuman türkleridir. bilinenin aksine gerçek lazlar’ın sayısı çok azdır,(50.000 civarında) bunun dışında doğu karadeniz’de yaşayan hemşinliler ve diğer türkler kumanlardır.
ayrıca bugün çanakkale ve balıkesir yöresinde dobruca beyliği’nin yıkılmasıyla birlikte anadolu’ya göç eden ece halil saltuk önderliğindeki türklerin arasında bulunan kumanlar da çepniler arasında erimiş ve bektaşi-aleviliği benimsemiş ve kendi kültürlerini devam ettirmişlerdir.

KUNLAR;
Kıpçak Diyarının Moğol istilasına uğramasıyla Başbuğ Kötön komutasında Yaklaşık 40.000 haneli bir grup ise bugünkü Macaristan’a gitmiş ve Kunlar denilen etnik grubu oluşturmuştur. Kıpçak Beylerinden Kemenche Macar Kralı’na Suikast düzenleyerek öldürmüştür. Macaristan Kıpçakları Hristiyan olarak Dil ve Kültürlerini kaybetmiştir.
ayrıca, Kemençe ismini Kumanların yayıldığı sahalarda da görmek mümkündür. Kırım yarımadasında Kemençe, Küçük Kemençe, Murzatar Kemençe isimli köyler bunlardan bazılarıdır. Gagauzlarda Kemençe kelimesinin anlamı Keman olup Kemençe çalıp oynanan oyunun adı da “Horo“dur.

(kemençe ve horon…kıpçak türklerinden günümüze devam eden gelenek…)

KUMANOVA;
bugünkü makedonya cumhuriyeti’nin kuzeyinde, sırbistan-bulgaristan sınırı yakınlarında bulunan şehirdir.
kumanova ismi bölgede 11 ve 12. yüzyıllarda etkin olmuş kuman türklerinden gelmektedir.
11. yüzyılda macaristan’ı istila eden kumanlar (kunlar) daha da güneye inerek buraları da hakimiyetleri altına almışlar ve yerleşkeler kurmuşlardır.
işte makedonya cumhuriyeti’ndeki kumanova kentinin ad kökeni de bu kun-kuman türklerinden gelmektedir.

cumhuriyetimizi kurucusu, ulu önder atatürk de köken olarak bir kuman türkü‘dür.

(sarı saçları ve mavi renk gözleriyle atatürk, kuman türkleri’nin tüm genetik özelliklerini taşımaktadır.)
 
KIPÇAK BOYLARI;

1. TOKSOBA ( Dokuzoba)  : Tatar kökenlidir. Moğollarla işbirliği yaparak Durutları yok etmenin eşiğine getirmiştir.

2. JETİOBA ( Yedioba ) : Kalabalık bir boydur.

3. BURDJOGLİ ( Burçoğlu ): Kıpçak Toplumunun Merkezini oluşturan boylardan biridir.

4. ELBARLİ ( Kurtbölgeli ): Kıpçak Hanları bu boydan seçilirdi.

5. KANGAROGLİ ( Konguroğlu ): Peçenek asıllıdır. Sonradan Kıpçak organizasyonuna girmiştir.

6. ULADJOGLİ ( Ulaşoğlu ) : Macaristan’da iz bırakmış bir boydur.

7. DURUTLAR ( Dörtler-Dörtoba ): Moğol saldırısından büyük zarar görmüş Deşti-Kıpçak’dan göçmüştür.

8. KULABOGLİ ( Kulobaoğlu ): At besleme kültürü çok güçlüdür.

9. JORTAN ( Çortan ): Turna balığı anlamına gelmektedir.

10.KARABİRKLİ ( Karaşapkalı ): Peçenek asıllıdır.

11. KOTAN ( Kutan ): Kuman asıllıdır.

(bir nogay kızı)

ÜNLÜ KIPÇAK VE KUMAN KOMUTANLARI(TİGİN)

1 : Atraga (atrak) : Dağıstan , Şaman – Kendisine bağlı 40.000 aile ile Gürcistan’a göçmüştür.

2 : Asen : Bulgaristan , Ortodoks

3 : Aktay : Mısır , Müslüman – Kutuz tarafından öldürülmüştür.

4 : Aybek : Mısır , Müslüman – Kutuz tarafından öldürülmüştür.

5 : Baybars : Mısır , Müslüman – En meşhur Kıpçakdır.

(memlük sultanı baybars anıtı-kazakistan)

6 : Basaraba : Eflak-Boğdan , Ortodoks – Balkanlar’daki Basarabia adlı bölge kendisine atfen namlandırılmıştır. Eflak -Boğdan prensliğini kurmuştur.

7 : Baytursun : Dağıstan , Şaman

8 : George TERTER : Bulgaristan , Ortodoks

9 : Gorgor : Gürcistan , Ortodoks

10 : Jortan : Artvin , Ortodoks – Mensubu olduğu Çortan Boyu ile anılmış şahsi ismi kullanılmamıştır. Osmanlı tapularından kendisine ait mülklerden bahsedilmektedir.

11 : Toktemirus : Eflak- Boğdan , Ortodoks – Basaraba’nın babasıdır.

12 : Sevinç : Dağıstan , Şaman – Kendisine bağlı 40.000 aile ile Artvin- Trabzon Rum devleti arasına yerleşmiştir.

13 : Stefan ŞİŞMAN : Bulgaristan , Ortodoks – Sishman ailesi uzun yıllar Bulgar Kraliyet ailesini oluşturmuştur.

14 : Şaraga (sarıcık) : Kırım , Şaman – Önde gelen Fetihci komutanlardandır. Hayatı boyunca aktif bir politika izlemiş komşu milletlere korku salmıştır. Baskın düzenleyip köle alma konusunda oldukça başarılı idi.

15 : Tumanbay (dumanbey) : Balkanlar, Şaman

16 : Kemenche : Macaristan , Ortodoks – Macar Kralına Suikast düzenleyip öldürmüş, Yakalanıp idam edilmiştir.

17 : Kubasar (ters saldıran) : Gürcistan ,Ortodoks – Darbe ile Başkomutanlıktan alınmış üzüntüden felç olmuştur. Kendisine bağlı oymaklar Rize’ye göçmüştür.

18 : Kutlu Aslan : Gürcistan , ortodoks – Kubasar’a darbe düzenlemiş yeni yönetimde rol almıştır.

19 : Kutuz : Mısır , Müslüman – Aybek ve Aktay ‘ı öldürmüş, Baybars’ı keşfetmiştir.

20 : Kopyak (köpek) : Kırım , Şaman – Kırım Bölgesinin önde gelen Başbuğlarındandır.

21 : Köten : Macaristan , Şaman – Macaristan’ı istila etmiş, Kral ile anlaşarak kendisine bağlı 40.000 aile ile yerleşik hayata geçmiştir.

22 : Könçek (pantolon) : Kırım ,Şaman – Önde gelen komutanlardandır. Balkanlara sık sık inmiş Bizans ordularını çok yıpratmıştır.

23 : Kalavun : Mısır , Müslüman

24 : Tapar HAN : Güney Rusya , Şaman – Kıpçak organizasyonunu kuran ilk Kıpçak Hanıdır. Elbarli Boyuna mensuptur.

25 : Akbaş : Romanya , Ortodoks

26 : Akkuş : Romanya , Ortodoks

27 : Çolpan : Romanya , Ortodoks

28 : Toluntay : Romanya , Ortodoks

29 : Payandur : Romanya ,Ortodoks

30 : Tutarkan : Romanya , Ortodoks

31 : Berkiş’ : Romanya, Ortodoks

32 : Balika’ (Balık) : Balkanlar , şaman – Dobric’in babasıdır.

33 : Dobriç : Balkanlar, Şaman – Balkanlardaki Dobruca Devletini kurmuştur.

34 : Buğa (Boğa) : Romanya, Ortodoks

35 : Ötemiş : Romanya, Ortodoks

36 : Ablay Khan: kazak atmanı, kazakistan’ı moğol istilasından kurtaran önder.

(ABLAY HAN-ABILAY KHAN: ULU KAZAK ATMANI…)

 

Reklamlar
22 Yorum
 1. a_iverson permalink

  Kimileri bu Cermenlerin kökenini İskit veya Kıpçaklara bağlıyor.

 2. yusuf permalink

  Kıpçak türklerinin sembolü bayrağı nedir ?

  • Hesapsiz permalink

   Kardeşim bende kaç zamandır arıyorum. ama Kıpçakların her hangi bir bayrağı veya damgasını bulamadım. Sana tavsiyem, yukarıda Kıpçakların boyları var 11 tane, onların isminden araştırma yapabilirsin.

 3. ylmz permalink

  bizim Sulale de Trabzonda ve benim babamin annesinin annesi 100 kusur yasinda oldu ve kendisi de turktur ve bizler sarisin mavi gozlu turklerin ozelliklerini barindiran kipcaklardan geldigimiz bilinmektetir hatta buyuk babamin anneanesi Allah rahmet eylesin buyuk ninemizi gorduk o bile savastan kactigi donemleri anlatirdi ve nesil olarak ne lazca biliriz ne rumca turklugumuzun kaniti buyuk ninemizin anlattiklari ve koyumuzde harptan kacip gelen tek sarisin mavi gozlu turk toplulugu biziz simdi arastirinca farkettim ki bu sarisinlik bize nerden geliyor

 4. serhat permalink

  Burada Artvin şavşat yusufeli ardanuç, posof çıldır ardahan erzurum olur oltu gibi yerlerde yaşayan kumanlara değinilmemiş ve hemşinliler ve lazlar kuman-kıpçak değildir.

  • Moyençur permalink

   Ben bir hemşinliyim.. burada Hemşinli demek bir ırktan söz etmez.yörede yaşayan Kıpçaklar Kumanlar’ın olduğudur. Kumbaralar vs bunun kanıtı. Biz Erzurum tarafından hemşine gelmişizidir ve Türkçeden başka bir dil bilmez ve Kıpçaklara ait bazı gelenekler halen devam eder. Ev başlarına vs koç başı asmalar.

 5. batı Anadolu da germiyanlarle Saruhanlılarda kıpçak türküdür.

 6. Murat Karal permalink

  Kıpçaklar öyle bir görünüme sahiptir ki bu işten anlayan kişi görünce hemen tanıyabilir. Kırmızıya çalan bir surat, kumral ya da sarışın saç, asabiyet, müziğe aşırı düşkünlük, mavi göz ya da renkli göz, pati pati iki yana kaykılarak yürüme şekli
  Artvin Rize Trabzon Gümüşhane Bayburt Kars Ardahan ve Erzurumun kuzey ilçeleri Kıpçaktır. Hemşinler Lazlar Gürcülerin Türkiyede yaşayanları Kıpçaktır. Ermenistanın yarısı, Yunanistan da 1 milyona yakın kesim Kıpçaktır

 7. şerafettin şimşek permalink

  Bizlerde Artvin Şavşat ağaldaba köyündeniz rahmetli dedem 1972 de öldü 98 yaşındaydı gürcüce bilmezdi dedemin dedeside gürcüce bilmezmiş bizler öz be öz türküz diyoruz ama kardeşim bazıları yok gürcüyüz meydancık tarafında gürcü köylerinde ufacık çocuklar gürcüce konuşuyor dillerini unutmamışlarda şavşatın diğer köylerimi unutmuş acaba bizim dedeler neneler babalar bilseydi bizede öğretirdiler sanırım onun için bizler öz be öz türküz bununlada gurur duyuyoruz Türkiyede yaşayan türkiyeyi vatanını bayrağını milletini devletini seveni bizlerde seviyoruz bunlar bizim kardeşimizdır ne mutluki türküz mülümanız.

  • MÜSLÜMANLIĞI NENİMSEMİŞ OLMALARI İLE TÜRKİYE YE DÖNMELERİ ONLARIN KUMAN OLDUĞUNUN KANITIDIR . BİYOLOJİDEKİ MENDEL KANUNLARINDAKİ GİBİ HER ŞEY ASLINA DÖNMEKTEDİR . GÜRCÜCE DE BİLMENİN BİR KAR OLDUĞUNU DÜŞÜNEN AİLELER ÇOCUKLARINA ÖĞRETMİŞLERDİR . TABİ BU SADECE SONRADAN ŞAVŞAT VE CİVARINA GÖÇENLER İÇİN SÖZ KONUSUDUR . YERLİLER ZATEN KOMAN DIR .

  • Türk permalink

   Bizde Artvin Şavşat Manatba (Yeşilce) köyündeniz. Bizim köyde herkes Gürcüce bilir, kendilerine Gürcü diyorlar çok eskilerde gürcistanda yaşarlarmış bizimkiler, ama acaba Gürcistanda yaşayan Kuman Türkleri olabilirler mi mende bunu merak ediyorum

 8. Kapgan permalink

  Mekedonya Kumanova’da Kıpçaklar’ın hangi boyu bbulunmaktadır ?

 9. veli taşci permalink

  KARAMIZRAKOĞULLARI hakkında bilgi sahibi olan varsa lütfen yazsınlr.

 10. Teoman Kumbar permalink

  Rize Fındıklı
  Trabzon Akçaabat çilekli köyü
  Trabzon Köprübaşı kovanlar köyü
  Erzincan Refahiye Çatalla köyü
  Buralarda ve daha birçok yerde yaşayan birbirini hiç bilmeyen tanımayan insanlar soyadı kanunu çıktığında ilçe nufus müdürlüklerine giderek (KUMBAR) soy ismi almışlar.
  Bunun sebebi hepsi KUMAN’LARIN KABAR boyundan olmalarındandır.

  • Metin şentürk permalink

   Akçaabat in ağaçlı köyü eski ismi cagera ve aydin köyü de bulunan kipçaklar vardır Vakfıkebirin komandara deresinden göç gelmişlerdir…bende bir kıpçak turkuyum…ve köyümüzde 5 hane bu soydan dır. Bizde soyadımızı şentürk olarak almışız.

  • koman permalink

   kardeşim benim soyadım bizzat koman dır kuman koman aynı şeymiş

 11. Korkoğlu permalink

  Bir hemşinliyim olarak Kıpçak-Kuman olma ihtimali üzerinde duruyorum..fakat hemşini başlı başına bir ırk diye almak yanlıştır. Hemşin bölgenin ismidir. Hemşin Ermenisi de vardır Hemşin türküde vardır. Bizim köyde Arnavut kökenli aileler var bugün onlarada sorsan hemşinliyiz diyorlar.demem o ki Ermeni kökenli olanlar dil konuşanlardır. Benim hiç Ermenice konuşan bir akrabam Yok.ne kadar geri de gitsek o dili konuşan Yok. Lazlar lazcayı,Rumlar Rumcayı unutmamışken ki sahile yakın bölgelerde yaşamış halklar olduğu halde, biz hemşinde o dili nasıl unuttuk.? Bizim köye yol 1985 ye gelmiş ondan önce atlarla inilip çıkılırmış. Şimdi at üstündemi dilimizi unuttuk.? Hemşinliler Türk veya Ermeni diye değil, Hemşin türkü ve Hemşin Ermeni’yi demek daha doğrudur..

 12. Muhammet permalink

  Elbarli boyunun tamgası nı araştırırmısınız boyumuzun tamgasını bile bilmiyoruz.

 13. Moyençur permalink

  Biz bahsettiğiniz Hemşin bölgesindeki Kıpçak Kumanlar’ından olduğumuzu düşünürüm..Ermenistan’ın toprak talebi Karadeniz’ide içine alınca yoğun bir Ermeni yapma çabaları var. Hemşin Ermenileri çoktan bizim oralardan çekip gitmişlerdir. Hemşin bir yörenin ismidir ırk değildir zaten.. epeydir araştırıyorum ve bugün ki Türk olanlar sonradan gelen Oğuz Türkmen boylarıyla Kuman Kıpçakların birleşmesiyle oluştu. Çünkü bizde kelime bazında ağz bazında çok Kuman Kıpçakça var fakat, kadınlarımızın bağlarına bağladığı ki, sadece Rize hemşire has olan çay-puşi bugün Türkmen bağı olarak geçiyor..Yen’i öğrendiiğim Macar Kumanlar’ımın yılana ilon demesi bizdekiyle aynı. Yılancık bizde ilonçuk . Oturulacak yere guç-goç dememiz gibi bir çok örnek verilebilir. Güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.

 14. Kuman permalink

  Kuman Türklerinin karadeniz bölgesindeki en büyük varlıklarından biri de Trabzon-Of-Gürpınar Köyünde hala yaşayan ve soyisimleri Kumanlardan gelme anlamında olan Kumandaş ve Kumantaş (iki ailede aynı ailedir fakat nufüs memurunun hatasından bir harf değişikliğiyle iki farklı sülale gibi görünmektedirler) aileleri yaşamaktadırlar.Bakıldığında ailelerde hala Kuman ırksal özellikleri bariz bir şekilde görülmektedir. Dünyadaki tüm Kumandaş ve Kumantaş soyisimini taşıyan aileler bu köyden çıkmış olup bu ailelerden başka kimsede bu soy isim bulunmamaktadır.

 15. koman permalink

  benim soyadım bizzat koman geçmişimi iyice bilmek istiyorum nerden geldiğimi kim olduğumu bunla ilgili detaylı bilgiye sahip olan varmı

Trackbacks & Pingbacks

 1. CODEX CUMANICUS…(Kuman Kitabı) « TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: