Skip to content

HAZRETİ MUHAMMED ARAP DEĞİLDİR…

Aralık 3, 2011
arap hayranı “muaviye dini” mensuplarının araştırmaktan, bahsetmekten, dile getirip tartışmaktan çekindiği tarihi gerçek…

tabii ki bilimsel olarak bunu kanıtlamamız imkansız.

ama tüm insanlığa armağan edilen, tüm insanlık için peygamberlik bahşedilen bir kişinin arap milliyetçilerinin tekelinde olması ve bu konunun bir tabu olması ise islam’ın siyasete alet edilmesi ve amacından sapmasının günümüze yansımasıdır.

konuşmayın,
sormayın,
sorgulamayın,
yorum yapmayın…

muaviye dini’nin müminlerden talebi budur. körü körüne itaat

günümüz ehli sünnet islam dünyası’nın büyük bir yanılgı içinde olduğuna, ibadetlerini dahi hz muhammed’in sünnetlerinden farklı yaptıklarına ve islamiyet’i siyasete alet ettiklerine daha önceki yazılarımızda değinmiştik.
(bkz: muaviye gibi değil muhammed gibi ibadet etmek/@protest sanayici)
(bkz: türkçe ibadet/@protest sanayici)

hazreti muhammed’in soyu

hz muhammed’in soyu mekke’nin haşimioğulları sülalesinden gelmektedir.
bilindiği üzre haşimi’ler islamiyetten önce kabe’nin muhafızlığını yapan sülaledirler.

hz muhammed’in dedesi abdülmuttalip’in babası haşim bin abdimenaf bir “kabe muhafızı“ydı…

peki ya kabe’yi kimler muhafaza ediyordu? ya da bu kut’lu göreve tayin edilenler kimlerdi?

tarih öncesi çağlardan beri kutsal sayılan bu bina bir sümer rahibi olan hz ibrahim tarafından onarılmış, tamir edilmiş, birtakım kaynaklara göre inşa edilmişti. ibrahim sonrası kabe’yi koruma ve kabe’den sorumlu olma vazifesi de hep ibrahim soylu sülalelere verilmişti…

yani, kabe’yi koruyanlar ibrahim soyundan geldiğine göre, bir kabe muhafızı olan hz muhammed’in büyük dedesi haşim bin abdimenaf arap değildi diyebiliriz…

kabe muhafızlığı çok önemliydi
o dönemin arap dünyasında(cahiliye dönemi) kabe hem dini, hem de ticari açıdan fevkalade önem talıyordu. mekke’nin iki büyük sülalesi de bu fevkalade önem arzeden binaya muhafız olmak ve o’nun nimetlerinden nasiplenmek için kıyasıya mücadele ediyordu.
haşimiler ve umeyye oğulları yani bildiğimiz emeviler

lakin iki gurup arasında önemli bir fark vardı.
haşimiler kabe’nin ilahi yönü ile alakadar olup bu vazifeyi inançları gereği yerine getirirken emeviler kabe’nin getirilerinden faydalanmanın peşindeydi…

emevilerin kabe’nin muhafızlığına talip olması üzerine bir hakem heyeti tayin edilerek haşim bin abdimenaf ile emevilerin reisi ümeyye bin abdişems arasında bir “şeref müsabakası” tertip edilir. seçilen hakem heyeti bu müsabakada haşim’i üstün ilan ederek, umeyye bin abdişems’i tazminat ödemeye ve mekke’den uzaklaştırmaya karar verir. umeyye bin abdişems’de bunun üzerine mekke’yi terk eder ve daha sonraki yıllarda emevi hanedanının temellerinin atılacağı şam’a yerleşir.
ne ilginçtir ki bir hakem olayı ile başlayan haşimi-emevi düşmanlığı yaklaşık 150 yıl sonra bir başka hakem olayı ile iyice alevlenecek, hakem kararı ile şeref müsabakası’nı kaybeden umeyye bin abdişems’in intikamını, haşimioğlu hz ali’den halifeliği hakem kararı ile alan muaviye alacaktır. bu tarihten sonra ise kabe muhafızlığı ve halifelik bir daha haşimi soyuna, yani hz muhammed’in soyuna nasip olmayacaktır…

bugün kendilerine peygamber akrabalığı yükleyerek “haşimi” sıfatını taşımaya çalışan hain suud ve şerif hüseyin’in soylarının haşimilerle kesinlikle bir alakaları yoktur. onlar da muaviye soyundan gelmektedir…

haşimilerin yardımcısı sureycliler
haşimilerin bu önemli muhafızlık vazifesinde en önemli yardımcıları, yine kendileri gibi ibrahim soyundan gelmekte olan bir başka kabile olan sureycliler‘di…savaş sanatlarında usta olan, demircilikte ve özellikle kılıç yapımında usta olan bu insanlar emeviler’in en fazla çekindiği, diş geçiremediği guruptu.
sureycliler hz ibrahim’in kantura isimli hatunla evliliğinden türemiş bir topluluktu…
hz muhammed’in de işte bu kantura-kanturaoğulları ile ilgili bir hadisi de mevcuttur;
“Kantura Oğullarına ilişmeyiniz. Mürüvvet, nimet ve saltanat onların olacak…”

Arap kaynaklarında hz muhammed ve Ailesine “Arab-ı Müstağribe” denilmektedir. Yani “Garip Arap, Yabancı Arap, sonradan Araplaşan” manalarına gelmektedir. Yine hz muhammed bir başka hadisinde; “Ben Arabım, Arap benden değil” derken, bir bakıma “Arab-ı Müstağribe” olduğunu kendisi beyan etmiştir…

hz muhammed doğduğunda, gençliğinde ve islamiyetin ilk yıllarında da kabe muhafızlığı hep bu sureyclilerde olmuştur. ben-i umeyye emeviler kabe’nin ticari niteliklerinden yararlansa da islam’ın baş düşmanı ebu sufyan ve emeviler hiçbir zaman kabe’yi tamamen kendi inisiyatiflerine alamamışlardır. işte emevilerin arap olmayanlara karşı takındıkları faşizanca tutumun asıl kaynağı budur. emeviler bu yüzden arap olmayan müslümanları “mevali” yani köle olarak tanımlamış(mevali kelimesinin tam karşılığı kast sistemindeki paryadır bu yüzden köleden daha hakir bir hakaret kelimesidir) ve kendi kontrollerindeki islam devletinde bu mevali olarak yaftaladıkları unsurların görev almalarını engellemiş ve hatta imamlık dahi yapmalarına yasak getirmişlerdir…

oysa hz muhammed arap olan-arap olmayan diye bir ayrımda hiç bulunmamış, islamiyetin tüm insanlığa ait olduğunu özellikle vurgulamıştır.

kabe’nin anahtarı;
11 ocak 630 senesinde islam orduları ve hz. muhammed mekke’yi feth etmiş sıra kabe’ye girilip kabe’nin putlardan temizlenmesine gelmiştir.
müslümanlar ve sahabe kabe’nin önünde toplanmış bu tarihi ana şahit olmak üzeredirler. lakin kabe’nin kapısı kilitlidir ve anahtarı osman bin talha isimli zattadır.
bunun üzerine hz muhammed hz ali’den gidip anahtarı alıp gelmesini ister.(ne şekilde olursa olsun)
hz ali bunun üzerine osman bin talha’nın yanına giderek anahtarı ister, o anda müslüman olmayan osman bin talha anahtarı vermek istemez, bunun üzerine hz ali osman bin talha’nın elini sıkarak cebir kullanarak anahtarı elde eder ve hz muhammed’e götürür.
lakin hz muhammed ali’den anahtarı tekrar osman bin talha’ya teslim etmesini ister. herkes şaşırmıştır, zira allah tarafından peygamber’e o anda vahiy gelmiş, “emaneti ehline veriniz” buyrulmuştur.
bunun üzerine hz ali anahtarı tekrardan osman bin talha’ya iade eder ve olanları anlatır. bunun üzerine osman bin talha kelime-i şahadet getirerek müslüman olur ve kabe’nin anahtarını rızasıyla hz muhammed’e teslim eder.

kabe’nin anahtarı uzun zamandır osman bin talha ve soyunda durmaktadır, peki kimdir bu insanlar?
işte o dönem kabe muhafızlığı yapan osman bin talha da bu arap olmayan süreyc kabilesindendir…

sureyc kabilesi kayı oymağı ile akraba mı?
sureycliler’in demir işçiliğinde usta olduğundan bahsetmiştik. işte bu sureyclilerin kabe muhafızı osman bin talha’nın kılıcı bugün topkapı müzesinde kutsal emanetler dairesinde hz osman’ın kılıcı olarak sergilenmektedir;

kılıcın üzerinde kayı boyuna ait “tamga” gayet açık şekilde görülebilmektedir.

peki umeyye oğullarından olan halife osman kılıca nasıl sahip oldu? burası muamma. ama burada bir kut kavramı var. emeviler kendilerini bu vesile ile haşimi ve kabe muhafızı olarak tanıtmışlar, islam dünyasına bu vesile ile hakimiyetlerini kabul ettirmeye çalışmışlardır.

fakat kabe’nin anahtarı gibi kılıç da ehline dönmüş, yüzyıllar içerisinde yeniden kut’lu kayı’lara geçmişti…
kılıç kabe muhafızı osman bin talha’dan halife osman’a geçip, emevileri takiben abbasi iktidarındaki türk etkisi ile birlikte Hoca Ahmed Yesevî’ye emanet edilmiştir. Daha sonra bu kılıç, Hoca Ahmed Yesevî silsilesi yoluyla, Şeyh Edebali‘ye gelmiş ve ‘sırları ile beraber’ Osman gazi’ye(othman) teslim edilmiştir.

emeviler haşimilere ve sureyclilere o derece kin beslemişlerdir ki, iktidarı tamamen ele geçirdiklerinde islamiyet’in ve muhammed’in öğretilerini değiştirmiş, kendilerine uyarlamışlardır. emevilerin yaptığı bu oyuna sonra gelen iktidarlar da ortak olmuş ve muhammed ümmeti günümüzde dahi gerçek islamiyeti yaşamayıp onun yerine ebu süfyan ve muaviye’nin dikte ettiği islamiyeti yaşar hale gelmişlerdir.

arap milliyetçisi emeviler ve onların dinine mensup olanlar değiştirse de, tarihe gömse de haşimioğulları ve hz muhammed arap değildir. muhammed’in yegane vasisi hz ali’dir. muhammed’in 4 gözde sahabesi hz ali, selman-ı farisi, mikdat ve ebu zerr’dir…ve bu gözde gerçek müslümanların hiç biri arap değildir ve hepsi de emevilece katledilmiştir…

emevilerin haşimi-sureyclileri tasfiye harekatının ilk ayağı hz muhammed’in ölümünün hemen sonrasında emevilerin desteklediği ebubekir’in halife seçilmesidir.
ifk hadisesi islam dünyasının ilk kez kutuplara ayrıldığı olaydır.
neticesinde yapılan kulislerle birlikte ebubekir illegal bir şekilde islam halifesi olmuştur. illegal bir şekilde olmuştur zira hz muhammed vefatından önce ve bu aldatma-aldatılma olayı henüz yaşanmamışken kendisinden sonra islam site devleti‘nin başına hz ali’nin geçmesi gerektiğini bizzat söylemiş, ve hz ali’ye;
“Sen bana oranla Harun’un Musa’ya oranla sahip olduğu mevkiye sahipsin. ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir.”
demiştir.
pek tabi hz ali’ye verilen bu müjde ebubekir’in kulağına gitmiş ve bu tarihten sonra ebubekir hz ali’nin halifeliğini engellemek maksatlı elinden geleni yapmıştır.
9 yaşındaki kızı ayşe’yi hz muhammed’e vererek o’nunla akraba olması da ebubekir’in ve emeviler’in bu siyasi manevralarından biridir…

ayşe hatun’da babasının izinden gitmiş, hz ali aleyhine hep kulis faaliyetlerinde bulunmuş o’nun halifeliğini tanımamış ve camel vakası adlı olaydan bildiğimiz üzre hz ali ile savaşmış, o’na yenilmesine rağmen faaliyetlerine ara vermemiş, neticesinde akrabası olan muaviye‘ye destek vererek halifeliğin yeniden haşimiler’den umeyye oğulları’na geçmesinde aktif rol oynamıştır…

ebubekir halife seçildikten sonra “peygamber in sünnetlerine ısınamıyorum” diyerek emeviler’in nihayi hedefi hakkında aslında ipuçları vermiş, islamiyetin hz muhammed öğretilerinin dışında bir hal alacağını açıkça ortaya koymuştur.

tüm bunlar aslında ebu sufyan denilen kişinin islamiyete hakim olma çabasıdır.
zira ebu sufyan ve bağlı olduğu umeyye oğulları (bkz: emeviler) islamiyetten evvel de mekke’nin yöneticileri ve tüm arabistan’ın en etkili isimleriydi…
lakin hz muhammed’e nebilik bahşedilip islamiyet kitleler üzerinde etkili oldukça umeyye oğulları nüfuzlarını kaybettiler, peygamber sülalesi kut’lu haşimiler araplar arasında daha efdal konuma yükseldi…
işte islamiyet’in baş düşmanı ebu sufyan bu tehlikeyi önceden sezinledi ve islamiyete geçti. ama islam düşmanlığı, emevi milliyetçiliği hep gizliden gizliye sürdü.
hz muhammed’den sonra ilk halife olarak umeyye oğullarının akrabası ebubekir seçildi, sonra ömer, daha sonra ise yine umeyye oğullarından osman bin affan…
iktidar hep umeyye oğullarında kalmış, hz ali’nin halife olması ve umeyye oğullarından olan valileri görevden almasıyla islam dünyasına hakim olma planları bir süre suya düşmüş, daha sonra türlü ayak oyunlarıyla ebu sufyan’ın oğlu muaviye halifeliği ele geçirmiş ve islam dünyasında bir daha peygamber soyu olan haşimiler iktidara gelememiştir…

işte muhammed’in büyük dedesinden beri süregelen haşimi-emevi kavgası ışığında peygamber hadisleri ile arap aldatmacası ve hz muhammed’in arap olmadığının vesikası.

bakın hz muhammed türktür falan demedim…böye bir iddiam da maksadım da yok. ama şunu çok iyi biliyorum ki islam dini’nin peygamberi hain arap ırkı ile aynı milliyetten O-LA-MAZ…

Reklamlar

From → dinler tarihi

32 Yorum
 1. gerçekten size katılıyorum.

 2. Olm arapti tabiki

 3. rizeli permalink

  kuranı unuttuk daldık bir rüyaya bakalım daha kimleri türkleştireceğiz. bu arada ben insanım hz.muhammed te insandı.allahın rahmeti üzerimize olsun

 4. Hamza permalink

  Kur-an da Arap olduğu yazıyor. Bu iddiaların çoğu doğu.

  Ama ayetlerde açıkça Arap milletinden olduğu yazıyor

  • eren permalink

   kuranda hangi ayette arap olduğu yazıyor söylermisin kardeş

  • Bülent çor permalink

   Hayır yazmıyor. Açıklama var dikkat edin. Ayrıca Haşimi kabilesi haz. Ibrahim in soyudur lütfen araştırın .

 5. eren permalink

  KURANDA HANGİ AYETTE ARAP OLDUĞU YAZIYOR HAMZA

 6. Lnx09 permalink

  Selam

  Peki senin düşüncenin kaynağı neresi?

 7. mustafa ay permalink

  “Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, emrolunduklarını onlara ap açık anlatsınlar”3 mealindeki âyet-i kerime de Peygamberimizin kendi kavmi olan Araplara kendi dilleriyle tebliğde bulunduklarını bildirir. ( ibrahim,4 )

  • Çınar özcan permalink

   Bu ayette bahsedilen içinde bulunduğu kavimdir. Kan bağından bahsedilmiyor. Irk başka bişey kavim başka bir şey. Peygamber arap kavminin içinde dünyaya gelmiş,yaşamış ve aynı dili kullanmış. Dolayısı ile kuranda bu kavmin kullandığı dille indirildi. Yani bu ayette bahsedilen konunun kesinlikle peyganberin soyu ile ilgisi yoktur. Lütfen ayetleri konteksi ile değerlendir. Öncesi ve sonrasını bütün olarak oku. O ayett özet olarak (benzetme) şöyle der;
   “Siz ingilizce konuşan bir kavimsiniz tabiki size ingilizce mesaj gönderilcek fransozca değil” umarım anlaşılmıştır….

 8. peygamberimiz mevalidir yani arap olmayan anlamında.kılıca gelince osmanlıyla alakalı doğrudur.ama osmanlıdan oraya gitme deil osmanlının sancağındaki işaret oradan gelme.

 9. hz ali dönemindeki hakem olayından sonra ilk göçler başlıyor.kerbeladan sonra göç hızlanıyor.emevi zulmü peygamber sülalesinin ve surayclilerin göç etmesine neden oluyor ama nereye.

  • Kenan kurt permalink

   Horasan ve ordan Anadolu ya göç ediyorlar Erenler’le birlikte

 10. peygamberimiz bir hadisinde şöyle der:benden sonra ilmin kapısı alidir.bundan ne mana çıkar bilinmez ama kerbeladan tam yüz yıl sonra ilk müslüman türkmen devleti ortaya çıkar.ve ondan sonraa ilimin merkezi horasan olur.ayrıcaa hz alinin mezarınında afganistandaki mezarışerifte olduğu söylenir bunuda ek bir bilgi olarak yazın bir kenera.

 11. kemal permalink

  İbrâhim sûresinde kendi kavmi geçmez,kendi toplumunun diliyle geçer,bu yine arap olmadığının göstergesidir

 12. Yusuf permalink

  Siz Hz Ibrahimin soyundan geldigi icin arap degildir demissiniz ama Hz Ibrahimin 2 oglu vardir biri Ismail digeri Ishak Ismali araplarin devamidir ve Hz Muhammed de Hz ismailin soyundandir o yuzden Hz. Muhammed de arap toplumundan gelmemktedir. Ishak peygamberden olan Haz Yakup ise Israillilerin ilk kurucusudurlar..

 13. mstfa permalink

  Bir yerde yanlışın var.Araplar Hz. İbrahim oglu İsmailden gelmeler.Yani köken olarak kureyş kökeni Adnanilere dayanmakta.Hz İbrahim ise sümer değil babil rahibi.

 14. srk permalink

  ben arap veya değil idasından ziyade , ehli beyt mensubu olan hz. ali,ye oynanan oyundan ve yapılan hakszlıklara karşı olduğumu söleye blirim

 15. Esvet Özer permalink

  Kusura bakmasın kimse ama burada hz.Aişe kotulenmis peki hz.Ali ile onu birbirlerine düşürenleri neden kimse arastirmaz..ve bunlar halife Osmanin mezarını bulamiyorlardi bunun için kizistilar çünkü Aişe validemiz hz.Aliye suphelilere sopa atmasını ve konusturmasini istiyordu hz.Alide dayaga karşı idi ama savastirdilar bunları fakat en son validemizin dediği oldu hz.Ali falakayi bastı ve mezarı buldular

  • mustafa permalink

   asıl sen kusura bakma bay ukala.bi araştır oku sonra burada konuş.mesele dayak meselesi değil.kaypak muaviye ve emevi soyu 60 kişinin ölmesini istedi.hz ali de kur-an hükmüne göre suçlu ile suçsuzun ayrılması gerektiğini bahsetti.sense gelmiş burada bos bos konuşuyorsun.sen hz ali düşmanımsın.zaten sen ve sen gibiler yüzünden bu durumdayız.once oku.kuran in ilk hükmü oku dur.oku ondan sonra konus

 16. Bülent çor permalink

  Ben bunu daha öncesinde de biliyordum okumuştum . Kısaca peygamber efendimiz. Israil ogullarindan bunu kötü anlamda demiyorum kimse yanlış anlamasin. Israil oğullarının ataları nerden gelmiştir buyrun kendiniz araştırın orta Asya . Mezopotamya ya geliyorlar orda Sümer medeniyeti ve daha öncesi Hz. Ibrahim haz. Nuh. Hz. Eyyüp peygamberler. Hep bu bölgede yaşamıştır. Araştırın.
  Asil ırkımız yüce kitabimizda ve. Peygamber Efendimiz tarafından bu yüzden övülmüştür.

  • Seyfi Son permalink

   İsrail, Hz Yakup’un diğer adıdır. Hz Yakup ise Hz Muhammed’in Hz İsmail’in yeğenidir. Dolayısıyla Hz Myhammed’in İsrailoğullarından olması söz konusu olamaz. Allah’ın selamı tüm peygamberlerin üzerine olsun.

   • Seyfi Son permalink

    …Hz Muhammed’in atası Hz İsmail’in yeğenidir.
    demek istemiştim, düzeltelim.

 17. Kenan Kurt permalink

  Doğru söylüyorsun yazına araştırmana ve eline sağlık. Peygamber efendimiz Türk değil ama Arap ta değil ve asla olamaz çünkü bir hadiste şöyle der “Arap tan geldim ama Arap değilim” der peygamber efendimiz ama eğer araştırman doğruysa haşimiler HZ.İbrahim den geliyorsa o zaman Allah ‘ın Resul’ü İbrani soyundan gelmiş olmaz mı.

 18. yUSUF AYDIN permalink

  YAHU SAÇMALAMIYIN ARALARDA SIKIŞMAYIN ADEMDEN GELDİK VESSELAM

 19. Arda permalink

  İzrailoğulları ve israiloğulları arasındaki fark nedir bilen aydınlatabilirmi

 20. Seyfi Son permalink

  Konuyla alakasız ama Orhan Gazi’den sonraki padişahların Türk olmadığı da iddia edilemez sözü yanlış anlaşılmasın; padişahlar çocukluktan itibaren annelerinin memleketinde değil Türk milleti içinde Türk kültürüyle yetiştirildikleri için Türklüklerinde şüphe yoktur, demek istemiştim.

 21. Zuumi permalink

  gerçekten size katılmamam için bariz bi çelişki sundunuz:

  “haşimiler ve umeyye oğulları yani bildiğimiz emeviler…

  lakin iki gurup arasında önemli bir fark vardı.
  haşimiler kabe’nin ilahi yönü ile alakadar olup bu vazifeyi inançları gereği yerine getirirken emeviler kabe’nin getirilerinden faydalanmanın peşindeydi…”

 22. Gülen Bakkaloğlu permalink

  Tarihi araştırdıkça Hz Muhammed sav efendimiz in Türk soyundan geldiğine inanıyorum demekten de öte, kesinlikle Türk soyundan gelmiştir diyorum.

 23. mkssasa permalink

  dogru soze ne denir…

 24. Pınar permalink

  Ben seyyideyim. Yazılanlar doğrudur. Sizi kutlarım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: